Przetargi - archiwum

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Budowę oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej w miejscowości Biskupie-Kolonia III-etap i dokończenie budowy oświetlenia drogowego przy ul. Jaśminowej i Konwaliowej w Turce

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
Budowę oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej w miejscowości Biskupie-Kolonia III-etap i dokończenie budowy oświetlenia drogowego przy ul. Jaśminowej i Konwaliowej w Turce

Numer ogłoszenia w Biuletynie zamówień Publicznych: 67781 - 2008;
data zamieszczenia: 03.04.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie w Biuletynie zamówień Publicznych ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie,
tel. 081 7464844, 7510060, fax 081 7465001.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolka.lubelskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej w miejscowości Biskupie-Kolonia III-etap i dokończenie budowy oświetlenia drogowego przy ul. Jaśminowej i Konwaliowej w Turce.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej w miejscowości Biskupie-Kolonia III-etap:
- Budowa linii kablowej zasilającej i połączenie z istniejącą linią - długość 408m
- Postawienie i podłączenie 8 słupów oświetleniowych z oprawami

2. Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych ul. Jaśminowej i Konwaliowej na osiedlu Borek w Turce:
- Postawienie 3 słupów oświetleniowych z oprawami
- Podłączenie do istniejącego kabla zasilającego

3. Oznaczenie według wspólnego słownika zamówień CPV
Słownik główny CPV: 45316110-9
4. Szczegółowy zakres robót opisany jest w przedmiarach robót, opisach technicznych i na mapach stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warynków zamówienia.
5. Minimalna wymagana gwarancja 24 miesiące.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
data zakończenia: 30.06.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium:
1. zamawiający wymaga wniesienia wadium, Kwota wadium wynosi:
2 000zł., słownie: dwa tysiące złotych
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. pieniądzu,
3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3.3. gwarancjach bankowych,
3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, póz. 1158zpóźn. zm.)
4. Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium (pkt. od 3.2 - 3.5.) - oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność dołącza do oferty.
5. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto:
72193017092003006000950016 z dopiskiem Wadium - Budowa oświetlenia Biskupie-Kolonia i Turka ul. Jaśminowa.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą.
8. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto zamawiającego.
9. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.
10. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1.1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:
2.1. W zakresie warunków wskazanych w 1.1 i 1.4 ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI pkt.2 i pkt.4 specyfikacji siwz.

3. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
3.1. nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
z art. 22 ustawy Pzp opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
3.2. podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.
3.3. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.
3.4. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
3.5. nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp.
3.6. nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania oferta, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
4. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ustawy.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://new.bazagmin.pl/bip_wolka/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Wólka pok. nr 6,7
Jakbowice Murowane 8
20-258 Lublin

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.04.2008 godzina 10:00,
miejsce: Urząd Gminy Wólka pok. nr 19 - sekretariat
Jakbowice Murowane 8
20-258 Lublin

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2008 16:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 2636
03 kwietnia 2008 16:10 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika.
03 kwietnia 2008 16:07 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumnetu.