Przetargi - archiwum

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Modernizacja dróg gminnych: nr 106074L w Bystrzycy odcinek 625m i nr 105198L w Łuszczowie Drugim odcinek 730m

Modernizacja dróg gminnych: nr 106074L w Bystrzycy odcinek 625m

i nr 105198L w Łuszczowie Drugim odcinek 730m

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie,

 tel. 081 7464844, 7510060, fax 081 7465001.

 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolka.lubelskie.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja dróg gminnych: nr 106074L w Bystrzycy odcinek 625m

i nr 105198L w Łuszczowie Drugim odcinek 730m.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dróg gminnych: nr 106074L w Bystrzycy odcinek 625m i nr 105198L w Łuszczowie Drugim odcinek 730m.

 

Zakres robót obejmuje:

1.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych:

   droga w Łuszczowie Pierwszym - 730 m

   droga w Bystrzycy - 625m

1.2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża:

   droga w Łuszczowie Pierwszym - 2920m2

   droga w Bystrzycy - 2500m2.

1.3. Wykonanie dwóch warstw podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna grubości 10 cm, górna grubości 5 cm:

   droga w Łuszczowie Pierwszym - 2920m2

   droga w Bystrzycy - 2500m2.

1.4. Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych:

   droga w Łuszczowie Pierwszym - 2920m2

   droga w Bystrzycy - 2500m2

1.5. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa grubości po zagęszczeniu 5cm:

   droga w Łuszczowie Pierwszym - 2920m2

   droga w Bystrzycy - 2500m2

1.6. Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem mieszanką piaszczysto-gliniastą:

droga w Łuszczowie Pierwszym -36,50m3

 

Minimalna wymagana gwarancja 18 miesięcy.

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 54.23.31.20-6.

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
data zakończenia: 15.07.2008.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium,

   Kwota wadium wynosi: 4 000zł., słownie: cztery tysiące złotych

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

 3.1 pieniądzu,

 3.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

 3.3 gwarancjach bankowych,

 3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,

 3.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, póz. 1158zpóźn. zm.)

4. Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium (pkt. od 3.2 - 3.5.) - oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność dołącza do oferty.

5. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto:

   72193017092003006000950016 z dopiskiem: Wadium - Modernizacja dróg gminnych: nr 106074L w Bystrzycy i nr 105198L w Łuszczowie Drugim.

6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

7. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą.

8. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto zamawiającego.

9. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.

10. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy.

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

  1.1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

  1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

  1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:

  2.1. W zakresie warunków wskazanych w pkt. 1.1 i 1.4 ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI pkt.2 i pkt.4. specyfikacji istotnych warunków zamówienia

3. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

  3.1. nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

z art. 22 Pzp opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

  3.2. podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.

  3.3. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.

  3.4. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

  3.5. nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp.

  3.6. nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania oferta, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

4. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ustawy.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://new.bazagmin.pl/bip_wolka/

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wólka, pok. nr 6,7

Jakubowice Murowane 8

20-258 Lublin 62

 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.04.2008 godzina 10:00,

miejsce: Urząd Gminy Wólka, pok. nr 19 -Sekretariat

Jakubowice Murowane 8

20-258 Lublin 62

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 56661 - 2008;
data zamieszczenia: 19.03.2008

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 marca 2008 17:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 2261
19 marca 2008 17:11 (Tomasz Misiura) - Zmiana treści dokumnetu.
19 marca 2008 17:09 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika.
19 marca 2008 17:05 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumnetu.