Przetargi - archiwum

Gmina Wólka ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej nr 106074L w Bystrzycy odcinek 375 m.
FORMULARZ ZP-400OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zamieszczenie obowiązkoweOGŁOSZENIE DOTYCZY:


Zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I.1) NAZWA I ADRES


Nazwa:
Gmina Wólka

Adres pocztowy:
Jakubowice Murowane 8
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Lublin 20-258 lubelskie
Telefon: Fax:
081 7464844, 7510060 081 7465001


Adres strony internetowej zamawiającego:
www.wolka.lubelskie.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:


I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGORodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OPISII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającegoPrzebudowa drogi gminnej nr 106074L w Bystrzycy odcinek 375m.

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlanenie przysługuje odwołanie
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 106074L w Bystrzycy. Długość odcinka drogi 375 m.

W zakres prac wchodzą:

- Wykonanie podbudowy

- Wykonanie powierzchniowego utrwalenia grysem i emulsją asfaltową


Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty 18 miesięcy.


II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny
Glówny przedmiot 45.23.31.20-6
Dodatkowe przedmioty
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej


NieII.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej


Nie


II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Data zakończenia 15/12/2007


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


Informacja na temat wadiumZamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁUOpis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:Oferent przystępujący do postępowania winien spełniać następujące warunki:

a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

d) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych)Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na podstawie dołączonych do oferty dokumentów wymienionych poniżej.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - na druku przygotowanym przez Zamawiającego

- uprawnienia branży budowlanej-specjalności drogowej oraz zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów osoby przewidzianej do kierowania pracami

- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2.1) Kryteria oceny ofert
Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1. Cena - 0.80
2. Gwarancja - 0.20
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna


NieIV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia :
www.bip.bazagmin.pl/wolka-lubelska/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:Urząd Gminy Wólka, pokój nr 7

Jakubowice Murowane 8

20-258 Lublin

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:


Data: 04/10/2007   Godzina: 10:00


Miejsce:Urząd Gminy Wólka, sekretariat

Jakubowice Murowane 8

20-258 Lublin

IV.3.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 13-09-2007

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 21:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Mazurek
Ilość wyświetleń: 1900
12 marca 2008 21:04 (Ewa Mazurek) - Utworzenie dokumentu