Przetargi - archiwum

budowa oświetlenia drogowego w Łuszczowie Drugim

OGŁOSZENIE _
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 60.000 EURO
Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001
ogłasza przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia drogowego
w miejscowości Łuszczów Drugi

1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

2. Specyfikacja: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 7 lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym. Specyfikacja udostępniana jest na stronie internetowej www.bazagmin.pl

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Łuszczów Drugi obejmująca wykonanie 4 punktów oświetleniowych wraz ze sterowaniem. CPV 45311000-0
Szczegółowy zakres prac określa załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiar robót.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia: pożądany termin wykonania zamówienia do
05.10.2006r.

6. Warunki udziału w postępowaniu: Oferent przystępujący do postępowania winien spełniać następujące warunki
a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
d) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych)
W celu potwierdzenia powyższych warunków należy złożyć:
- uprawnienia do kierowania robotami branży elektrycznej (sieci, instalacji i urządzeń) oraz aktualne zaświadczenie z Izby Inżynierów osoby przewidzianej do kierowania robotami. Dokumenty te mogą być złożone w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
- oświadczenie w trybie art. 22
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu do składania ofert. Dopuszcza się możliwość dołączenia kserokopii w/w zaświadczenia lub odpisu potwierdzonego za zgodność z oryginałem
Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na podstawie dołączonych do oferty w/w dokumentów.

7. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8. Kryteria oceny ofert: Cena – 100%

9. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 14.09.2006r. do godz. 900 w Sekretariacie Urzędu Gminy, otwarcie nastąpi tego samego dnia o godz. 915 w pokoju nr 22

10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest Magdalena Mrzygłód tel. 751 00 60

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 21:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Mazurek
Ilość wyświetleń: 1365
12 marca 2008 21:04 (Ewa Mazurek) - Utworzenie dokumentu