Przetargi - archiwum

przebudowa drogi gminnej w Łuszczowie Pierwszym

OGŁOSZENIE_
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 60.000 EURO

Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001
ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej nr 106107L w Łuszczowie Pierwszym, odcinek 530mb
1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

2. Specyfikacja: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 7 lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym. Specyfikacja udostępniana jest na stronie:www.bazagmin.pl.

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 106107L, odcinek 530mb. W zakres prac wchodzą:
- Wykonanie podbudowy (stabilizacja gruntu cementem)
- Wykonanie powierzchniowego utrwalenia grysem i emulsją asfaltową
- Wyrównanie poboczy
CPV – 45233120-6

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia: do 31.08.2006r,

6. Warunki udziału w postępowaniu: Oferent przystępujący do przetargu winien spełniać następujące warunki
a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
d) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych)
W celu potwierdzenia powyższych warunków należy złożyć stosowne oświadczenie – na druku przygotowanym przez Zamawiającego oraz przedłożyć następujące dokumenty:
- uprawnienia branży budowlanej oraz zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów osoby przewidzianej do kierowania pracami
- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert
Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na podstawie dołączonych do oferty w/w dokumentów.

7. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8. Kryteria oceny ofert: Cena – 100%

9. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 19.07.2006r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy, otwarcie nastąpi tego samego dnia o godz. 10.30 w pokoju nr 22

10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest Magdalena Mrzygłód tel. 751 00 60

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 21:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Mazurek
Ilość wyświetleń: 1360
12 marca 2008 21:04 (Ewa Mazurek) - Utworzenie dokumentu