Przetargi - archiwum

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
Działając na podstawie art.13, w związku z art.11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U nr 96 z 2003 r., poz.873 z późn.zmian.)
Wójt Gminy Wólka
Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2006 roku w zakresie :
Upowszechniania kultury fizycznej i sportu .
1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 15 000 zł.
2. Termin realizacji - 2006 rok .
3. Formy realizacji zadania :
a) promocja upowszechniania różnorodnych dyscyplin sportowych wśród
dzieci , młodzieży i mieszkańców gminy ,
b) udział drużyn sportowych w rozgrywkach lokalnych ,ponad lokalnych ,
c) organizacja imprez rekreacyjno – sportowych o charakterze lokalnym w
ramach współzawodnictwa sportowego .
4. Ze zgłoszonych ofert na realizację powyższego zadania zostaną wybrane
oferty najkorzystniejsze, w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .
5. Oferty mogą składać organizacje pozarządowe, kościelne i wyznaniowe osoby prawne i jednostki organizacyjne – prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie powyżej wymienionych zadań na terenie gminy .
6. Oferty należy składać na formularzu zawartym w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie oferty realizacji zadania publicznego , ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U. Nr 264 poz.2207).
7. Do oferty należy dołączyć :
- aktualny odpis z rejestru ( ważny 3 miesiące od daty wystawienia )
- potwierdzony za zgodność z oryginałem statut
- sprawozdanie merytoryczno- finansowe za 2005 r.
- oświadczenie o aktualnym rachunku bankowym
- oświadczenie o nie prowadzeniu odpłatnej działalności gospodarczej
8. Oferty należy składać w terminie do 10 kwietnia 2006 roku w sekretariacie Urzędu Gminy w Wólce .
9. Przy rozpatrywaniu ofert zostaną wzięte pod uwagę :
1) ocena możliwości zrealizowania zadania przez podmiot składający ofertę
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania , w tym wkładu własnego oferenta ,
3) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania
10. Otwarty konkurs ofert zostanie przeprowadzony w dniu 11 kwietnia 2006 r. o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Wólce pok. nr 22 . Konkurs ma charakter jawny .
11. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr telefonu 081 746 48 44 w. 41 lub w pok .25


Wójt Gminy Wólka

Włodzimierz Hofa

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 21:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Mazurek
Ilość wyświetleń: 1411
12 marca 2008 21:04 (Ewa Mazurek) - Utworzenie dokumentu