Przetargi - archiwum

dowóz dzieci niepełnosprawnych

OGŁOSZENIE _
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 60.000 EURO

Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001
ogłasza przetarg nieograniczony na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do Oświatowych Placówek Specjalnych w Lublinie

1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

2. Specyfikacja: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 7 lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym. Specyfikacja udostępniana jest na stronie: www.bazagmin.pl.

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do Oświatowych Placówek Specjalnych w Lublinie.
Dowóz dzieci odbywać się będzie po następujących trasach:
Pliszczyn – Łysaków – Turka – Lublin, Al. Spółdzielczości Pracy 65 – ul. Bronowicka 21 – ul. Głuska 5 – ul. Gospodarcza 18, w godzinach rannych ok. 7.30 – 8.30
Lublin – ul. Głuska 5 – ul. Bronowicka 21 – ul. Gospodarcza 18 – Al. Spółdzielczości Pracy 65 Turka – Łysaków – Pliszczyn w godzinach popołudniowych ok. 13.50 – 17.00
Długość trasy – 120km dziennie.
CPV – 60113400-7

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia: termin wykonania zamówienia - od 16.10.2006r.
do 22.06.2007r.
6. Warunki udziału w postępowaniu: Wykonawca przystępujący do postępowania winien spełniać następujące warunki:
a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
d) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych)
e) posiadać minimum 3 letnie doświadczenie w przewozie osób (do oferty należy dołączyć krótki opis działalności firmy
f) zapewnić specjalną linię dowozu, tylko dla dzieci przewożonych w ramach podpisanej umowy
g) posiadać samochód do przewozu osób z minimalną ilością miejsc 8 + kierowca
h) kurs nie może być odwołany
W celu potwierdzenia powyższych warunków należy złożyć stosowne oświadczenie – na druku przygotowanym przez Zamawiającego i dołączonym do specyfikacji, krótki opis działalności firmy oraz kopie następujących dokumentów:
 licencja na przewóz osób
 aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert
 certyfikat kompetencji zawodowych kierowcy
 orzeczenie lekarskie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
 zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego w zakresie przewozu osób
 dowód zawarcia ubezpieczenia NNW dla pasażerów

7. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8. Kryteria oceny ofert: Cena – 100%

9. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 03.10.2006r. do godz. 1000 w Sekretariacie Urzędu Gminy, otwarcie nastąpi tego samego dnia o godz. 1015 w pokoju nr 22

10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest Magdalena Mrzygłód tel. 751 00 60

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 21:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Mazurek
Ilość wyświetleń: 1520
12 marca 2008 21:04 (Ewa Mazurek) - Utworzenie dokumentu