Przetargi - archiwum

przebudowa budynku i kotłowni w szkole w Łuszczowie

OGŁOSZENIE_
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 60.000 EURO

Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001
ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę budynku i kotłowni w Szkole Podstawowej w Łuszczowie.

1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
2. Specyfikacja: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 7 lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym. Specyfikacja udostępniana jest w cenie 10,00zł.
3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku i kotłowni w Szkole Podstawowej w Łuszczowie. W zakres prac wchodzą m.in.
- wymiana starych kotłów węglowych na olejowe
- modernizacja instalacji elektrycznej
- roboty budowlano-instalacyjne
- wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia: kotłownia – do 15.10.2005r,
pozostałe roboty - do 20.12.2005r.

6. Warunki udziału w postępowaniu: Oferent przystępujący do przetargu winien spełniać następujące warunki
a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
d) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych)
W celu potwierdzenia powyższych warunków należy złożyć stosowne oświadczenie – na druku przygotowanym przez Zamawiającego oraz przedłożyć dokumenty wymienione w specyfikacji.

7. Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2000,00zł.

8. Kryteria oceny ofert: Cena – 100%

9. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 29.08.2005r. do godz. 1200 w Sekretariacie Urzędu Gminy, otwarcie nastąpi tego samego dnia o godz. 1215 w pokoju nr 22

10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest Magdalena Mrzygłód tel. 751 00 60

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 21:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Mazurek
Ilość wyświetleń: 1461
12 marca 2008 21:04 (Ewa Mazurek) - Utworzenie dokumentu