Przetargi - archiwum

dostawa materiałów do budowy wodociągu Pliszczyn-Łysaków

OGŁOSZENIE_
PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 60.000 EURO

Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do budowy wodociągu Pliszczyn - Łysaków.

1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

2. Specyfikacja: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 7 lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym. Specyfikacja udostępniana jest w cenie 10,00zł.

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do budowy wodociągu w asortymencie – jak w załączniku.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia: do 25.11.2005r.

6. Warunki udziału w postępowaniu: Oferent przystępujący do przetargu winien spełniać następujące warunki
a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
d) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych)
W celu potwierdzenia powyższych warunków należy złożyć stosowne oświadczenie – na druku przygotowanym przez Zamawiającego oraz przedłożyć dokumenty wymienione w specyfikacji.

7. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8. Kryteria oceny ofert: Cena – 100%

9. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 14.11.2005r. do godz. 900 w Sekretariacie Urzędu Gminy, otwarcie nastąpi tego samego dnia o godz. 915 w pokoju nr 22

10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest Magdalena Mrzygłód tel. 751 00 60

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
przeznaczonych do budowy wodociągu Pliszczyn - Łysaków

1. rura PE 110x6,6 SDR 17 396 m
2. nypel ¾” oc 170 szt.
3. trójnik B1 ¾ oc 60 szt.
4. kolano A4 ¾ oc 15 szt.
5. kolano A1 ¾ oc 120 szt.
6. kołnierz oc fi 100 do PE 7 szt.
7. kołnierz oc fi 90/80 7 szt.
8. króciec FF 80 L200 2 szt.
9. króciec FW 100 2 szt.
10. tuleja kołn. 90/80 SDR 11 PE 80 7 szt.
11. tuleja kołn. PE fi 110 7 szt.
12. uszczelka płaska fi 80 50 szt.
13. zasuwa fi 100 fig. 002 1 szt.
14. zasuwa fi 80 fig. 002 2 szt.
15. obudowa do zasuwy fi 80-100 5 szt.
16. kolano GW 40x3/4`` 15 szt.
17. kolano GZ 40x3/4`` 5 szt.
18. korek T9 ¾ oc 30 szt.
19. redukcja N4 2x3/4 oc 1 szt.
20. kran czerpalny ¾ 20 szt.
21. zawór antyskażeniowy ¾ 30 szt.
22. zawór przelotowy kulowy ¾ 60 szt.
23. wodomierz zim.woda ¾ 30 szt.
24. złączka PE kątowa GW 40x3/4 40 szt.
25. złączka PE 40/2” GZ 20 szt.
26. opaskonawiertka fi 80 z kluczem 15 szt.
27. opaskonawiertka fi 100 z kluczem 20 szt.
28. rura PE fi 40 SDR 13 400 m
Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 21:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Mazurek
Ilość wyświetleń: 1380
12 marca 2008 21:04 (Ewa Mazurek) - Utworzenie dokumentu