Przetargi - archiwum

dowóz dzieci niepełnosprawnych

OGŁOSZENIE _
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 60.000 EURO

Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001
ogłasza przetarg nieograniczony na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do Oświatowych Placówek Specjalnych w Lublinie

1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
2. Specyfikacja: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 7 lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym. Specyfikacja udostępniana jest w cenie 10,00zł.
3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do Oświatowych Placówek Specjalnych w Lublinie.
Dowóz dzieci odbywać się będzie po następujących trasach:
Pliszczyn – Łysaków – Turka – Lublin, ul. Bronowicka 21 – ul. Głuska 5 – ul. Gospodarcza 18, w godzinach rannych ok. 7.30 – 9.30
Lublin, ul. Gospodarcza 18, ul. Głuska 5, ul. Bronowicka 21 – Turka, Łysaków – Pliszczyn
w godzinach popołudniowych ok. 15.00 – 17.00
Długość trasy – 100km dziennie.
CPV – 60113400-7

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Termin wykonania zamówienia: termin wykonania zamówienia - od 25.10.2005r. do 30.06.2006r.
6. Warunki udziału w postępowaniu: Wykonawca przystępujący do postępowania winien spełniać następujące warunki:
a)posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
b)posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
c)znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
d)nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych)
e)posiadać minimum 3 letnie doświadczenie w przewozie osób (do oferty należy dołączyć krótki opis działalności firmy
f)zapewnić specjalną linię dowozu, tylko dla dzieci przewożonych w ramach podpisanej umowy
g)posiadać samochód do przewozu osób z minimalną ilością miejsc 9 + kierowca
h)kurs nie może być odwołany
W celu potwierdzenia powyższych warunków należy złożyć stosowne oświadczenie – na druku przygotowanym przez Zamawiającego i dołączonym do specyfikacji oraz kopie następujących dokumentów:
§licencja na przewóz osób
§certyfikat kompetencji zawodowych kierowcy
§orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
§ orzeczenie lekarskie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
§ zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego w zakresie przewozu osób
§ dowód zawarcia ubezpieczenia NNW dla pasażerów

7. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8. Kryteria oceny ofert: Cena – 100%

9. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 17.10.2005r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy, otwarcie nastąpi tego samego dnia o godz. 10.15 w pokoju nr 22

10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest Magdalena Mrzygłód tel. 751 00 60

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 21:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Mazurek
Ilość wyświetleń: 1247
12 marca 2008 21:04 (Ewa Mazurek) - Utworzenie dokumentu