Przetargi - archiwum

budowa drogi gminnej - ul. Bukowej w Turce

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Lublin: budowa drogi gminnej - ul. Bukowej w os. Borek, m. Turka
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Wólka 20-258 Lublin 62, do kontaktów: Magdalena Mrzygłód, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7464844, fax 081 7465001, e-mail: gminawolka@interia.pl.
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).
3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).
4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa drogi gminnej - ul. Bukowej w os. Borek, m. Turka.
1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Bukowej, rowu melioracyjnego oraz budowę drogi w zakresie wykonania podbudowy.
1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Turka, os. Borek, gm. Wólka.
1.5) Nomenklatura
1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.31.20, 45.23.21.30.
1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
2.1) Wartość lub zakres zamówienia: Powyżej 60 000 euro.
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 19.10.2005; data zakończenia: 30.06.2006;
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Wymagane wadium: 10 000,00 zł.
2) Warunki uczestnictwa
2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniają wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki określone w SIWZ.
SEKCJA IV: TRYBY
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:
1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:
2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
3) Informacje administracyjne
3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 11.10.2005, cena - 20,00 zł.
3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 11.10.2005 godzina 11:00.
3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.
3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 11.10.2005, godzina 11:30.
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Tak, ZPORR Działanie 3.1. "Obszary wiejskie".

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 21:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Mazurek
Ilość wyświetleń: 1536
12 marca 2008 21:04 (Ewa Mazurek) - Utworzenie dokumentu