Przetargi - archiwum

DOWÓZ DZIECI DO GIMNAZJUM W PLISZCZYNIE

OGŁOSZENIE _
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 60.000 EURO

Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001
ogłasza przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie
w roku szkolnym 2005/2006

1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

2. Specyfikacja: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 7 lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym. Specyfikacja udostępniana jest w cenie 10,00zł.

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2005/2006, na następujących trasach:
Świdnik Duży – Wólka – Turka – Wólka – Pliszczyn – 19 km (w godzinach rannych 3 kursy jednym
autobusem)
Pliszczyn – Wólka – Turka – Wólka – Świdnik Duży – 19 km (w godzinach popołudniowych 3 kursy jednym autobusem)
Łuszczów – Bystrzyca – Sobianowice – Łysaków – Pliszczyn – 15 km (w godzinach rannych 3 kursy jednym autobusem)
Pliszczyn – Łysaków – Sobianowice – Bystrzyca – Łuszczów – 15 km (w godzinach popołudniowych 3 kursy jednym autobusem
CPV – 60113100-4
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia: pożądany termin wykonania zamówienia - rok szkolny 2005/2006

6. Warunki udziału w postępowaniu: Oferent przystępujący do postępowania winien spełniać następujące warunki
a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
d) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych)
W celu potwierdzenia powyższych warunków należy złożyć stosowne oświadczenie – na druku przygotowanym przez Zamawiającego i dołączonym do specyfikacji
e) posiadają przynajmniej 4 sprawne autobusy o ilości miejsc siedzących 39 + 12 stojących
f) posiadają minimum 5 letnie doświadczenie w przewozie osób (do oferty należy dołączyć krótki opis działalności firmy
g) zapewnią specjalną linię dowozu, tylko dla dzieci przewożonych do gimnazjum
h) kurs nie może być odwołany
i) zapewnią kursy o jednej godzinie rano i po południu obsługujące obie trasy jednocześnie
j) zapewnią dyspozycyjność w uzasadnionych przypadkach (zebranie rodziców, choinka, festyn itp.)


7. Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2000,00zł.

8. Kryteria oceny ofert: Cena – 100%

9. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 23.08.2005r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy, otwarcie nastąpi tego samego dnia o godz. 10.15 w pokoju nr 22

10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest Magdalena Mrzygłód tel. 751 00 60

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 21:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Mazurek
Ilość wyświetleń: 1494
12 marca 2008 21:04 (Ewa Mazurek) - Utworzenie dokumentu