Przetargi - archiwum

budowa kanalizacji w Świdniku Małym

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Lublin 62: budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepomownią w Świdniku Małym

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Wólka, do kontaktów: Magdalena Mrzygłód, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62, tel. 81 7464844, fax 81 7465001, e-mail: gminawolka@interia.pl.

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).

3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).

4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepomownią w Świdniku Małym.

1.3) Opis przedmiotu zamówienia: sieć kanalizacyjna śr. 200 - 1537 m.b., przykanaliki śr. 160 - 632 m.b..

1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: miejscowość Świdnik Mały, gm. Wólka.

1.5) Nomenklatura

1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.24.40.

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1) Wartość lub zakres zamówienia: powyżej 60 000 euro.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 09.09.2005; data zakończenia: 09.12.2005;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: 10 000,00 zł.

2) Warunki uczestnictwa

2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniają wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki określone w SIWZ.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:

1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:

2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

3) Informacje administracyjne

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 01.09.2005, cena - 20,00 zł.

3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.09.2005 godzina 10:00.

3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 01.09.2005, godzina 10:30, Urząd Gminy Wólka - pok. nr 22.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Tak, ZPORR Działanie 3.1 "Obszary wiejskie".

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 21:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Mazurek
Ilość wyświetleń: 1360
12 marca 2008 21:04 (Ewa Mazurek) - Utworzenie dokumentu