Przetargi - archiwum

dostawa i montaż sprzętu sportowego w sali gimnastycznej przy szkole w Pliszczynie

OGŁOSZENIE _
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 60.000 EURO
Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż sprzętu sportowego w sali gimnastycznej przy szkole w Pliszczynie

1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

2. Specyfikacja: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 7 lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym. Specyfikacja udostępniana jest bezpłatnie.

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu sportowego w sali gimnastycznej przy szkole w Pliszczynie – wykaz sprzętu – zał. Nr 1

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia: pożądany termin wykonania zamówienia do 15.12.2004r.

6. Warunki udziału w postępowaniu: Oferent przystępujący do postępowania winien spełniać następujące warunki:
a)posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
b)posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
c)znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
d)nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych) - w celu potwierdzenia powyższych warunków należy złożyć stosowne oświadczenie – na druku przygotowanym przez Zamawiającego i dołączonym do specyfikacji
e) wszystkie dostarczane sprzęty muszą posiadać właściwe atesty, certyfikaty - należy je dołączyć do oferty

7. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8. Kryteria oceny ofert: Cena – 100%

9. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 01.12.2004r. do godz. 1000 w Sekretariacie Urzędu Gminy, otwarcie nastąpi tego samego dnia o godz. 1015 w pokoju nr 22

10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest Magdalena Mrzygłód tel. 751 00 60
ZESTAWIENIE PODSTAWOWEGO SPRZĘTU STANOWIĄCEGO
WYPOSAŻENIE SZKOLNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ
(o wymiarach ok. 13,5m x 26,5m )
l. Koszykówka główna: konstrukcja stalowa (wysięg 1,8 m) składana na ścianę, z regulacją wysokości w zakresie 2,6 m-3,05 m, z tablicą ze szkła akrylowego 1,8 m x 1,05 m obręcz uchylna, siateczka (4 kpl.).
2. Koszykówka treningowa: konstrukcja stalowa, stała ( wysięg 0,6 ), tablica ze szkła
akrylowego 1,2 m x 0,9 m, obręcz zwykła, siateczka ( 4 kpl.).
3. Słupki do siatkówki aluminiowe, z płytą regulacyjną wysokość siatki, (tenis,
badminton, siatkówka ) montowane w tulejach, siatka z antenkami (2 kpl.)
4. Bramki do piłki ręcznej, aluminiowe, o głębokości 0,6 m, przyścienne z kompletem
siatek ( 2szt).
5. Drabiny gimnastyczne podwójne 1,8 m x 3,0 m ( 12szt.).
6. Kotara dzieląca salę na dwie części wykonana z siatki o oczku 4cm x 4 cm, obciążona
na długości 14 m linką ołowianą, montowana na linie stalowej, wymiary 14m x 6m ( 84
m2 ).
7. Siatka ochronna na okna, oczko 4 cm x 4 cm, wymiar 26,58 m x 3,5 m ( 93,03 m2 ).
8. a) Konstrukcja do mocowania liny do wspinania, z liną jutową 6 m
b) Konstrukcja do mocowania drabiny, z drabiną jutową 6 m
9. Łapacze piłek na ścianach szczytowych, wykonane z siatki o oczku 4 cm x 4 cm,
montowane na linie stalowej z zachowaniem dystansu od ściany 0,6 m wymiary 14 m x 7
m ( 98 m2 x 2 = 196 m2 ).
10. Drążek gimnastyczny przyścienny, z odciągami ( l szt.)
11. Materac gimnastyczny: a) 200 x 120 x 5 cm ( 1 szt.)
b) 200 x 120 x 10cm ( 1 szt.)
12. Ławka gimnastyczna z równoważnią – nogi drewniane 2,50m ( 3 szt.)

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 21:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Mazurek
Ilość wyświetleń: 1487
12 marca 2008 21:04 (Ewa Mazurek) - Utworzenie dokumentu