Przetargi - archiwum

Przebudowa kotłowni olejowej na gazową w Szk.Podst. w Pliszczynie

OGŁOSZENIE_
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 60.000 EURO

Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001
ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę kotłowni olejowej na gazową w Szkole Podstawowej w Pliszczynie.

1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

2. Specyfikacja: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 7 lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym. Specyfikacja udostępniana jest w cenie 10,00zł.

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa kotłowni olejowej na gazową w Szkole Podstawowej w Pliszczynie. W zakres prac wchodzą m.in.
- wymiana palników w kotle c.o.
- wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej
- roboty budowlano-instalacyjne i elektryczne

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia: do 31.01.2005r.

6. Warunki udziału w postępowaniu: Oferent przystępujący do przetargu winien spełniać następujące warunki
a)posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
b)posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
c)znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
d)nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych)
W celu potwierdzenia powyższych warunków należy złożyć stosowne oświadczenie – na druku przygotowanym przez Zamawiającego oraz przedłożyć dokumenty wymienione w specyfikacji.

7. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8. Kryteria oceny ofert: Cena – 100%

9. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 25.10.2004r. do godz. 11.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy, otwarcie nastąpi tego samego dnia o godz. 11.15 w pokoju nr 22

10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest Magdalena Mrzygłód tel. 751 00 60

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 21:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Mazurek
Ilość wyświetleń: 1584
12 marca 2008 21:04 (Ewa Mazurek) - Utworzenie dokumentu