Przetargi - archiwum

Rozbudowa istniejacej stacji wodociągowej

Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001
ogłasza przetarg nieograniczony na rozbudowę istniejącej stacji wodociągowej dla potrzeb wodociągu grupowego Sobianowice.
1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
2. Specyfikacja: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 7 lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym. Specyfikacja udostępniana jest w cenie 10,00zł.
3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącej stacji wodociągowej dla potrzeb wodociągu grupowego Sobianowice. W zakres prac wchodzą m.in.
-montaż filtrów ciśnieniowych wraz z mieszaczem powietrza
-montaż zestawu hydroforowego
-roboty budowlano-instalacyjne i elektryczne
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Termin wykonania zamówienia: do 31.01.2005r.
6. Warunki udziału w postępowaniu: Oferent przystępujący do przetargu winien spełniać następujące warunki
a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładaj ą obowiązek posiadania takich uprawnień
b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
d) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych)
W celu potwierdzenia powyższych warunków należy złożyć stosowne oświadczenie - na druku przygotowanym przez Zamawiającego oraz przedłożyć dokumenty wymienione w
specyfikacji.
7. Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2000,00zł.
8. Kryteria oceny ofert: Cena - 100%
9. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 12.08.2004r. do godz. 11.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy, otwarcie nastąpi tego samego dnia o godz. 11.15 w pokoju nr 22
10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest Magdalena Mrzygłód tel. 751 00 60

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 21:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Mazurek
Ilość wyświetleń: 1854
12 marca 2008 21:04 (Ewa Mazurek) - Utworzenie dokumentu