Przetargi - archiwum

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W KOL. śWIDNIK MAŁY

Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001
ogłasza przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia drogowego w Koi. Świdnik Mały
1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
2. Specyfikacja: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 7 lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym. Specyfikacja udostępniana jest w cenie
10,00zł.
3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej Lublin - Mełgiew w miejscowości Koi. Świdnik Mały obejmująca
wykonanie 10 punktów oświetleniowych.
Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Termin wykonania zamówienia: pożądany termin wykonania zamówienia do 15.10.2004r.
6. Warunki udziału w postępowaniu: Oferent przystępujący do postępowania winien spełniać następujące warunki
a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładaj ą obowiązek posiadania takich uprawnień
b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
d) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych)
W celu potwierdzenia powyższych warunków należy złożyć stosowne oświadczenie - na druku przygotowanym przez Zamawiającego i dołączonym do specyfikacji
7. Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1000,00zł.
8. Kryteria oceny ofert: Cena - 100%
9. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 13.08.2004r. do godz. 9°° w Sekretariacie Urzędu Gminy, otwarcie nastąpi tego samego dnia o godz. 9.15 w pokoju nr 22
10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest Magdalena Mrzygłód tel. 751 00 60

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 21:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Mazurek
Ilość wyświetleń: 1873
12 marca 2008 21:04 (Ewa Mazurek) - Utworzenie dokumentu