Przetargi - archiwum

BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ LUBLIN-WŁODAWA W MIEJSCOWOŚCI TURKA NA ODC. 0+000 DO 0+200II

Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001
ogłasza przetarg nieograniczony na budowę CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ LUBLIN-WŁODAWA W MIEJSCOWOŚCI TURKA NA ODC. 0+000 DO 0+200
1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
2. Specyfikacja: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 7 lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym. Specyfikacja udostępniana jest bezpłatnie
3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ LUBLIN-WŁODAWA W MIEJSCOWOŚCI TURKA NA ODC. 0+000 DO 0+200
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Termin wykonania zamówienia: pożądany termin wykonania zamówienia do 31.08.2004r.
6. Warunki udziału w postępowaniu: Oferent przystępujący do postępowania winien spełniać następujące warunki
a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładaj ą obowiązek posiadania takich uprawnień
b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
d) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych)
W celu potwierdzenia powyższych warunków należy złożyć stosowne oświadczenie - na druku przygotowanym przez Zamawiającego i dołączonym do specyfikacji
7. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium .
8. Kryteria oceny ofert: Cena- 100%
9. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 30.07.2004r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy, otwarcie nastąpi tego samego dnia o godz. 10.15 w pokoju nr 22
10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest Magdalena Mrzygłód tel. 751 00 60

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 21:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Mazurek
Ilość wyświetleń: 2026
12 marca 2008 21:04 (Ewa Mazurek) - Utworzenie dokumentu