Przetargi - archiwum

Przetarg nieograniczony: Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2008 roku - część druga, kruszywo drogowe na bazie żużla stalowniczego 1500 ton

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:
Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2008 roku
- część druga, kruszywo drogowe na bazie żużla stalowniczego 1500 ton


Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 40629 - 2008; data zamieszczenia: 28.02.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Wólka,
Jakubowice Murowane 8,
20-258 Lublin,
woj. lubelskie,
tel. 081 7464844, 7510060, fax 081 7465001.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolka.lubelskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2008 roku
- część druga, kruszywo drogowe na bazie żużla stalowniczego 1500 ton.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1500 ton kruszywa drogowego na bazie żużla stalowniczego frakcji 0-10mm z bieżącej produkcji (kolor siwy) wg normy PN-B-11115 z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2008 r. na terenie gminy Wólka.

2. Kruszywo nie może zawierać gwoździ, metalowych drutów ani innych zanieczyszczeń mogących uszkodzić pojazdy poruszające się po drogach a także innych trudno rozkładalnych zanieczyszczeń (plastik, guma itp.)W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa takich zanieczyszczeń zamawiający żądać będzie usunięcia tych zanieczyszczeń.

3. Dostawa kruszywa obejmuje: załadunek, ważenie, transport i rozładunek kruszywa drogowego na wskazanych przez Zamawiającego drogach gminnych na terenie gminy Wólka.

4. Dostawy realizowane będą sukcesywnie, zgodnie ze szczegółowymi warunkami opisanymi we wzorze umowy, będącym załącznikiem do siwz.

5. Oznaczenie według wspólnego słownika zamówień CPV
Słownik główny CPV: 28813000-4
Słownik uzupełniający CPV: E110-7

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 28.81.30.00-4.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
data zakończenia: 29.08.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium, Kwota wadium wynosi: 2000zł, słownie: dwa tysiące złotych

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

3.1 pieniądzu,

3.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3.3 gwarancjach bankowych,

3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,

3.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, póz. 1158zpóźn. zm.)

4. Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium (pkt. od 3.2 - 3.5.) - oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność dołącza do oferty.

5. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: 72 1930 1709 2003 0060 0095 0016 z dopiskiem: Wadium - dostawa kruszywa na bazie żużla stalowniczego do remontu dróg 2008.

6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

7. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą.

8. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto zamawiającego.

9. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.

10. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:


1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

1.1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:

2.1. W zakresie warunku wskazanego w pkt. 1.2 wymagane jest posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie realizacji minimum jednej dostawy odpowiadającej rodzajem przedmiotowi zamówienia i wartości min 30 000zł brutto. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI ust. 3 pkt.3.1. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

2.3. W zakresie warunków wskazanych w pkt. 1.1 i 1.4 ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI pkt.2 i pkt.4 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

3. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

3.3. nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

3.4. podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

3.5. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.

3.6. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

3.7. nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

3.8. nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania oferta, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

4. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ustawy.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.bazagmin.pl/wolka-lubelska/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Wólka, pok. nr 6,7
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
12.03.2008 godzina 10:00,
miejsce: Urząd Gminy Wólka, pok. nr 19 - sekretariat
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Mazurek
Ilość wyświetleń: 2318
05 marca 2008 00:42 (Ewa Mazurek) - Utworzenie dokumentu