Przetargi - archiwum

Odpowiedź na pytania do SIWZ - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami przepompownią oraz pomiarem ścieków w Kolonii Świdnik Mały

10-12-2007

Zgodnie z art. 38 Prawa Zamówień Publicznych w odpowiedzi na zacytowane poniżej pytania, zadane przez Wykonawcę dnia 7 grudnia 2007 zamieszczamy stosowne odpowiedzi:


Pytanie 1:
Czy w przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum) wadium na mocy udzielonego pełnomocnictwa może być wniesione przez jeden z tych podmiotów np. przez Lidera Konsorcjum?
Odpowiedź:
Tak, wadium na mocy udzielonego pełnomocnictwa może być wniesione przez jeden z tych podmiotów np. przez Lidera Konsorcjum.


Pytanie 2:
Prosimy o wyjaśnienie o jakie „zobowiązania skarbowe do ustanowionego pełnomocnictwa” które zaleca się wyczerpać chodzi w rozdz. VI pkt.9 i jak oferent ma je wykazać oraz co oznacza zapis „Rozliczenie to zamawiający uzna za wypełnione, jeżeli data wystawienia pełnomocnictwa będzie w terminie do którego wykonawca jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie od właściwego naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa w pkt. 2.3”
Odpowiedź:
Określenie, „zaleca się” oznacza, że nie jest to bezwzględnie wymagane i nie będzie mieć żadnego wpływu na rozpatrywanie oferty.


Pytanie 3:
W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, że w celu ułożenia kanalizacji sanitarnej na wielu odcinkach konieczne jest rozebranie oraz ponowne odtworzenie placów i dróg dojazdowych do posesji oraz ogrodzeń posesji. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o pozycje dotyczące tego zakresu robót lub potwierdzenie, że prace te nie wchodzą w zakres zamówienia, tzn. będą wykonane przez właścicieli posesji lub przez Zamawiającego na własny koszt.
Odpowiedź:
Opisane w pytaniu roboty będą wykonane przez właścicieli posesji lub przez Zamawiającego na własny koszt.


Pytanie 4:
Na trasie kanalizacji usytuowane są drzewa i krzewy, których wycinka jest konieczna w celu ułożenia rurociągów, a zakres tych robót nie został ujęty w przedmiarach. Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób oferenci powinni uwzględnić te koszty w cenie całkowitej oferty lub potwierdzenie, że prace te nie wchodzą w zakres zamówienia, tzn. będą wykonane przez właścicieli posesji lub przez Zamawiającego na własny koszt.
Prosimy także o potwierdzenie, że ewentualne odszkodowania za konieczną wycinkę drzew i krzewów na trasie prowadzonej kanalizacji poniesie Zamawiający.
Odpowiedź:
Opisane w pytaniu prace nie wchodzą w zakres zamówienia, a ewentualne odszkodowania za konieczną wycinkę drzew i krzewów na trasie prowadzonej kanalizacji poniesie Zamawiający.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Mazurek
Ilość wyświetleń: 2185
05 marca 2008 00:42 (Ewa Mazurek) - Utworzenie dokumentu