Przetargi - archiwum

Odpowiedź na pytania do SIWZ - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami przepompownią oraz pomiarem ścieków w Kolonii Świdnik Mały

30 listopada 2007

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych w odpowiedzi na zacytowane poniżej pytania, zadane przez Wykonawców dnia 28 i 29 listopada 2007 zamieszczamy stosowne odpowiedzi:

Pytanie:
Jaki udział % ma infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu przy wykonywaniu powyższej inwestycji?
Odpowiedź:
Odpowiedź na podobne pytanie została już zamieszczona na stronie internetowej na której zamieszczono SIWZ. Inwestycja będąca przedmiotem przetargu jest zaklasyfikowana do infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu w 100%.
Pytanie:
Czy zamawiający przewiduje zmianę stawki podatku VAT po 01 stycznia 2008 roku, w związku z podwyższeniem z 7 na 22% stawki VAT na roboty związane z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu?
Odpowiedź:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami roboty będą rozliczane według stawki 22%VAT
Pytanie:
Czy zamawiający będzie naliczał opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w drogach gminnych?
Odpowiedź:
Zamawiający odstąpi od naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w drogach gminnych?
Pytanie:
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy długościami rurociągów grawitacyjnych PE i PVC średnicy 200mm w przedmiarach (4126,2m) oraz w Projekcie budowlanym wykonawczym (4232m) oraz PVC średnicy 160mm odpowiednio 2156,9 m oraz 2238,5m.
Odpowiedź:
Zgodnie z wyjaśnieniami projektanta prawidłowa jest długość podana w projekcie (na długość składają się rury i studnie). Długość rurociągów grawitacyjnych PE i PVC średnicy 200mm w Projekcie budowlanym wykonawczym (4232m) jest zgodna z długością w przedmiarach poz. 45 str.14 - (4232m). Analogicznie dla rur o średnicy 160mm.
Pytanie:
W jakiej wersji ma byś sporządzony kosztorys ofertowy: szczegółowy czy skrócony (w cenach jednostkowych)?
Odpowiedź:
Zalecany jest szczegółowy kosztorys ofertowy
Pytanie:
Czy koszty odwodnienia wykopów będą rozliczane powykonawczo; jeżeli nie to w jaki sposób ująć je w ofercie (brak pozycji w przedmiarze)?
Odpowiedź:
Tak, odwodnienia wykopów będą rozliczane powykonawczo.
Pytanie:
Zgodnie z nowelizacją z dnia 19.09.2007r. Ustawy o podatku VAT, od 1.01.2008 obowiązywać będzie 22% stawka VAT bez względu na rodzaj robót. Prosimy o potwierdzenie konieczności naliczania 22% stawki VAT dla całej wartości robót.
Odpowiedź:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami roboty będą rozliczane według stawki 22%VAT


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Mazurek
Ilość wyświetleń: 1974
05 marca 2008 00:42 (Ewa Mazurek) - Utworzenie dokumentu