Przetargi - archiwum

Odpowiedź na pytania do SIWZ - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami przepompownią oraz pomiarem ścieków w Kolonii Świdnik Mały

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych W odpowiedzi na zacytowane poniżej pytania zadane przez jednego z Wykonawców dnia 23-11-2007 zamieszczamy stosowne odpowiedzi:
Pytanie 1
Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane, a w szczególności dla:
- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002
- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002
- studzienek kanalizacyjnych z betonu, wymagania normy PN-EN 1917:2004

Pytanie 2
W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006. zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymieniona okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

Ad 1. W odpowiedzi na pytanie pierwsze informujemy, że z artykułu 30 Prawa Zamówień Publicznych nie wynika bezpośrednio konieczność spełniania wymagań wynikających z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN, ponieważ artykuł ten dopuszcza kilka form opisu przedmiotu zamówienia.
Jednak zgodnie ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Sieci Kanalizacji Sanitarnej z Przyłączami, Przepompownią oraz Pomiarem Ilości Ścieków w Kolonii Świdnik Mały Gmina Wólka, punkt 2 wskazuje, że: Wszystkie materiały użyte do wykonania obiektu muszą być nowe i muszą spełniać wymagania norm, posiadać wymagane certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania lub inne dokumenty świadczące o ich możliwości zastosowania do wykonania projektowanych robót.
Również w &8 ust. 2 wzoru umowy jaka będzie podpisana z wykonawcą jest napisane: ”Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu.”

Ad 2. W odpowiedzi na pytanie 2 informujemy, że zgodnie z &8 ust. 3 wzoru umowy jaka będzie podpisana z wykonawcą: ”WYKONAWCA obowiązany jest przedstawić ZAMAWIAJĄCEMU certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dla materiałów zastosowanych do wykonania przedmiotu umowy przed zamontowaniem tych materiałów.”

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Mazurek
Ilość wyświetleń: 1919
05 marca 2008 00:42 (Ewa Mazurek) - Utworzenie dokumentu