Przetargi - archiwum

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej w Turce

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej w Turce.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7464844, 7510060, fax 081 7465001.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolka.lubelskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej w Turce..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej w Turce.

W zakres prac wchodzą:
- Roboty ziemne
- Roboty montażowe - kanał główny
- Roboty montażowe - wpustów ulicznych.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.30-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 10.01.2008.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Oferent przystępujący do postępowania winien spełniać następujące warunki:

a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

d) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych)

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - uprawnienia branży budowlanej-specjalności instalacyjno-inżynieryjnej oraz zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów osoby przewidzianej do kierowania pracami

- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art 24 Ustawy PZP) - na druku przygotowanym przez Zamawiającego

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bazagmin.pl/wolka-lubelska/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wólka, pokój nr 7
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2007 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wólka, sekretariat
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia: 189690 - 2007; data zamieszczenia: 10.10.2007
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Mazurek
Ilość wyświetleń: 2060
05 marca 2008 00:42 (Ewa Mazurek) - Utworzenie dokumentu