Przetargi - archiwum

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie

Informacja ta została umieszczona na stronie gminnej www.wolka.lubelskie.pl dnia 07-08-2007. Ze względu na awarię serwera informacja ta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej z datą późniejszą.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Zamawiający: Gmina Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62,

tel. 081 7464844, fax. 081 7465001

ogłasza przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie
w roku szkolnym 2007/2008 1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.


 2. Specyfikacja: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 7 lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym. Specyfikacja udostępniana jest na stronie: www.wolka.lubelskie.pl/przetargi.html 3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2007/2008, na następujących trasach:

  • Świdnik Duży - Wólka - Turka - Wólka - Pliszczyn - 19 km (w godzinach rannych 3 kursy jednym
   autobusem)

  • Pliszczyn - Wólka - Turka - Wólka - Świdnik Duży - 19 km (w godzinach popołudniowych 3 kursy jednym autobusem)

  • Łuszczów - Bystrzyca - Sobianowice - Łysaków - Pliszczyn - 15 km (w godzinach rannych 3 kursy jednym autobusem)

  • Pliszczyn - Łysaków - Sobianowice - Bystrzyca - Łuszczów - 15 km (w godzinach popołudniowych 3 kursy jednym autobusem)
  CPV - 60113100-4


 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 5. Termin wykonania zamówienia: 03.09.2007 - 20.06.2008


 6. Warunki udziału w postępowaniu:

  Oferent przystępujący do postępowania winien spełniać następujące warunki:


  a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień


  b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia


  c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia


  d) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych)  W celu potwierdzenia powyższych warunków należy złożyć stosowne oświadczenie - na druku przygotowanym przez Zamawiającego oraz dołączyć następujące dokumenty:


  • aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

  • - zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat i składek - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  • wykaz autobusów niezbednych do wykonania zamówienia

  • wykaz co najmniej 10 usług przewozu osób z ostatnich 3 lat
  e) posiadają przynajmniej 4 sprawne autobusy o ilości miejsc siedzących 39 + 12 stojących

  f) posiadają minimum 3 letnie doświadczenie w przewozie osób

  g) zapewnią specjalną linię dowozu, tylko dla dzieci przewożonych do gimnazjum

  h) kurs nie może być odwołany

  i) zapewnią kursy o jednej godzinie rano i po południu obsługujące obie trasy jednocześnie

  j) zapewnią dyspozycyjność w uzasadnionych przypadkach (zebranie rodziców, choinka, festyn itp.) 7. Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2000,00zł. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na

  konto nr 72-1930-1709-2003-0060-0095-0016 z dopiskiem "wadium - przetarg na dowóz dzieci 2007".


 8. Kryteria oceny ofert: Cena - 100%


 9. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 16.08.2007r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy, otwarcie nastąpi tego samego dnia o godz. 10:15 w pokoju nr 22


 10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.


 11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest Tomasz Misiura

  tel. 081 751 00 60


 12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.


 13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.


 14. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Mazurek
Ilość wyświetleń: 1753
05 marca 2008 00:42 (Ewa Mazurek) - Utworzenie dokumentu