Przetargi - archiwum

wywóz nieczystości stałych oraz likwidacja

OGŁOSZENIE _
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 60.000 EURO

Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001
ogłasza przetarg nieograniczony na wywóz nieczystości stałych oraz likwidację dzikich wysypisk na terenie gminy Wólka w 2007r.

1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

2. Specyfikacja: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 7 lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym. Specyfikacja udostępniana jest na stronie: www.bazagmin.pl.

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wywóz nieczystości stałych z terenu Urzędu Gminy Wólka raz w tygodniu oraz likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy Wólka w systemie interwencyjnym.
Wywóz nieczystości stałych odbywać się będzie pojemnikami o poj.1100 L . szacunkowa ilość wywożonych pojemników w okresie obowiązywania umowy ok. 950 szt.
Likwidacja dzikich wysypisk obejmuje załadunek nieczystości stałych do pojemników i wywóz na składowisko i odbywać się będzie w systemie interwencyjnym, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu przez upoważnionego pracownika gminy.
CPV – 90000000-7 Usługi usuwania odpadów i nieczystości, usługi higieniczne i dotyczące środowiska naturalnego

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia: termin wykonania zamówienia - od stycznia do grudnia 2007r.

6. Warunki udziału w postępowaniu: Wykonawca przystępujący do postępowania winien spełniać następujące warunki:
a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
d) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych)

W celu potwierdzenia powyższych warunków należy złożyć stosowne oświadczenie – na druku przygotowanym przez Zamawiającego i dołączonym do specyfikacji oraz dołączyć aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert, a także obowiązującą koncesję wydaną przez Wójta Gminy Wólka na wywóz odpadów stałych z terenu Gminy Wólka.
Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na podstawie dołączonych do oferty w/w dokumentów.

7. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8. Kryteria oceny ofert: Cena – 100%
Cenę w formularzu ofertowym należy podać za wywóz 1 pojemnika o poj. 1100L.

9. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 22.12.2006r. do godz. 9.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy, otwarcie nastąpi tego samego dnia o godz. 9.15 w pokoju nr 22

10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest Magdalena Mrzygłód tel. 751 00 60

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Mazurek
Ilość wyświetleń: 1825
05 marca 2008 00:42 (Ewa Mazurek) - Utworzenie dokumentu