Przetargi - archiwum

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią oraz pomiarem ścieków w Kolonii Świdnik Mały

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7464844, 7510060, fax 081 7465001.


 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolka.lubelskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OPIS


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią oraz pomiarem ścieków w Kolonii Świdnik Mały.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią oraz pomiarem ścieków w Kolonii Świdnik Mały

W zakres zadania wchodzą:

1. Kanały grawitacyjne

- roboty ziemne

- roboty instalacyjne

2. Stanowisko pomiaru przepływu ścieków:

- roboty ziemne

- roboty instalacyjne

- ogrodzenie

- przyłącze kablowe z pomiarem rozliczeniowym dla zasilania stanowiska pomiaru przepływu ścieków

3. Przepompownia ścieków

- roboty ziemne

- roboty instalacyjne

- ogrodzenie

- przyłącze kablowe z pomiarem rozliczeniowym dla zasilania przepompowni

4. Rurociąg tłoczny

- roboty ziemne

- roboty instalacyjne

5. Przyłącza kanalizacyjne

- roboty ziemne

- roboty instalacyjne

6. Renowacja nawierzchni drogowych


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.10.00-5, 45.23.20.00-2, 45.23.20.00-6, 45.23.30.00-9.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.10.2009.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Kwota wadium wynosi:

  30 000zł., słownie: trzydzieści tysięcy złotych.III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

  1.1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

  1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

  1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

  2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:

  2.1. W zakresie warunku wskazanego w rozdziale V, pkt. 1.2 wymagane jest posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie realizacji minimum jednej roboty budowlanej odpowiadającej rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI ust. 3 pkt.3.1.SIWZ

  2.2. W zakresie warunku wskazanego w pkt. 1.3 wymagane jest posiadanie środków własnych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł.

  Ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI pkt.4.1.SIWZ

  2.3. W zakresie warunków wskazanych w pkt. 1.1 i 1.4 ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI pkt.2 i pkt.10. SIWZ

  3. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

  3.3. nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

  3.4. podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

  3.5. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.

  3.6. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

  3.7. nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

  3.8. nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania oferta, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

  4. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ustawy.


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bazagmin.pl/wolka-lubelska/


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wólka, pokój nr 6

Jakubowice Murowane 8

20-258 Lublin


Opłata za SIWZ w wersji papierowej 70 zł.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2007 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wólka, pokój nr 19 - sekretariat

Jakubowice Murowane 8

20-258 Lublin
.


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Mazurek
Ilość wyświetleń: 1987
05 marca 2008 00:42 (Ewa Mazurek) - Utworzenie dokumentu