Przetargi - archiwum

dostawa gruzu betonowego

OGŁOSZENIE_
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 60.000 EURO
Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę gruzu betonowego kruszonego frakcji 0-63, przeznaczonego do remontu dróg gminnych – w ilości 300 ton.

1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

2. Specyfikacja: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 7 lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym. Specyfikacja udostępniana jest na stronie: www.bazagmin.pl.

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa gruzu betonowego kruszonego frakcji 0-63, przeznaczonego do remontu dróg gminnych – w ilości 300 ton wraz z transportem na wskazaną drogę przez Urząd Gminy.
Kod CPV – 28814200-3
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia; Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego wg terminów i w ilościach uzgadnianych telefonicznie, w terminie do 20.12.2006r.

6. Warunki udziału w postępowaniu: Oferent przystępujący do postępowania winien spełniać następujące warunki
a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
d) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych)
W celu potwierdzenia powyższych warunków należy złożyć stosowne oświadczenie – na druku przygotowanym przez Zamawiającego i dołączonym do specyfikacji oraz aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert

7. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8. Kryteria oceny ofert: Cena – 100%

9. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 25.10.2006r. do godz. 9.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy, otwarcie nastąpi tego samego dnia o godz. 9.15 w pokoju nr 22

10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest Magdalena Mrzygłód tel. 751 00 60
12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
14. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Mazurek
Ilość wyświetleń: 1589
05 marca 2008 00:42 (Ewa Mazurek) - Utworzenie dokumentu