Przetargi - archiwum

zimowe utrzymanie dróg gminnych

OGŁOSZENIE _
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 60.000 EURO

Zamawiający: Gmina Wólka, 20-258 Lublin 62 tel. 7464844, fax. 7465001
ogłasza przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Wólka w sezonie zimowym 2006/2007 w systemie interwencyjnym.

1. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

2. Specyfikacja: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 7 lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym. Specyfikacja udostępniana jest na stronie: www.bazagmin.pl.

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Wólka w sezonie zimowym 2006/2007 w systemie interwencyjnym.
Zimowym utrzymaniem objętych będzie łącznie ok. 78km dróg gminnych z podziałem na następujące rejony:
· REJON I - miejscowości: Świdnik Duży Pierwszy, Świdnik Duży Drugi, Świdniczek, Kol. Biskupie, Świdnik Mały, Kol. Świdnik Mały, Wólka, Jakubowice Murowane, Długie (ok. 20km)
· REJON II - miejscowości: Łuszczów Pierwszy, Łuszczów Drugi (ok. 22km)
· REJON III - miejscowości: Rudnik, Pliszczyn, Kol. Pliszczyn, Sobianowice, Łysaków, Bystrzyca (ok. 26km)
· REJON IV – miejscowości: Turka, Turka os. Borek (ze szczególnym uwzględnieniem zimowego utrzymania w pierwszej kolejności ul. Dębowej) ok. 10km
Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych - na każdy z rejonów odrębnie.

Odśnieżanie dróg będzie prowadzone sprzętem Wykonawcy po dokonaniu przez Zamawiającego zgłoszenia telefonicznego lub faksem.
Celem odśnieżania jest doprowadzenie do odśnieżenie całej szerokości jezdni na drogach o nawierzchni bitumicznej ( 4-5 m), na drogach o naw. tłuczniowej i gruntowej (3-4m), w szczególnie zaśnieżonych miejscach odśnieżenie, co najmniej jednego pasa ruchu oraz wykonanie mijanek.
Do zadań wykonawcy należeć będzie:
- sukcesywne usuwanie śniegu, lodu, błota pośniegowego z dróg gminnych
- wywóz śniegu w miarę potrzeb we wskazane miejsce przez Zamawiającego,
- usuwanie opadłego w godzinach nocnych śniegu i powstałych w nocy oblodzeń, najpóźniej do 6.00 rano
- praca systematyczna w przypadku opadów ciągłych powyżej 2 dni, aż do osiągnięcia stanu zapewniającego bezpieczeństwo poruszających się pojazdów i ludzi
CPV – 90212000-6

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia: termin wykonania zamówienia - sezon zimowy 2006/2007 od listopada 2006r. do kwietnia 2007r.

6. Warunki udziału w postępowaniu: Wykonawca przystępujący do postępowania winien spełniać następujące warunki:
a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
d) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych)

W celu potwierdzenia powyższych warunków należy złożyć stosowne oświadczenie – na druku przygotowanym przez Zamawiającego i dołączonym do specyfikacji oraz dołączyć aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert
Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na podstawie dołączonych do oferty w/w dokumentów.

7. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8. Kryteria oceny ofert: Cena – 100%
Cenę w formularzu ofertowym należy podać za 1 godzinę pracy sprzętu. W cenie należy ująć wszystkie zadania, które należeć będą do Wykonawcy.

9. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 16.11.2006r. do godz. 1000 w Sekretariacie Urzędu Gminy, otwarcie nastąpi tego samego dnia o godz. 1015 w pokoju nr 22

10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest Magdalena Mrzygłód tel. 751 00 60

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Mazurek
Ilość wyświetleń: 1682
05 marca 2008 00:42 (Ewa Mazurek) - Utworzenie dokumentu