Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2012-2013

Wólka, dnia 3 sierpnia 2012r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.10.2012.

Przetarg nieograniczony - Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wólka

Przetarg nieograniczony Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowani

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią oraz pomiarem ścieków w Kolonii Świdnik Mały - drugi przetarg

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią oraz pomiarem ścieków w Kolonii Świdnik Mały - drugi przetarg

lampa_bok

Odpowiedź na zapytanie do siwz -Przetarg nieograniczony na Budowę oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej w miejscowości Biskupie-Kolonia III-etap i dokończenie budowy oświetlenia drogowego przy ul. Jaśminowej i Konwaliowej w Turce

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych w odpowiedzi na zacytowane poniżej pytania, zadane przez Wykonawcę dnia 14-04-2008, Zamawiający informuje:

Przetarg nieograniczony -Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr 727 w Pliszczynie - odcinek 324,2m

Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr 727 w Plisz

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Budowę oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej w miejscowości Biskupie-Kolonia III-etap i dokończenie budowy oświetlenia drogowego przy ul. Jaśminowej i Konwaliowej w Turce

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Budowę oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej w miejscowości Biskupie-Kolonia III-etap i dokończenie budowy oświetlenia drogowego przy ul. Jaśminowej i Konwaliowej w Turce Numer ogłoszenia w Biuletynie zamówień Publicznych: 67781 - 2008; data zamieszczenia: 03.04.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...