Komunikaty - archiwum

Konkurs na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2008 roku.

Wójt Gminy Wólka
Działając na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. nr 96 , poz.873 z późn. zmian.)
ogłasza
otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 roku .
1.Rodzaj zadania :Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.
2.Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2008 roku wynosi : 20 tyś zł .
3.Zasady przyznawania dotacji: 1.Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie powierzenia lub wspierania tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie ich realizacji .
2.Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 .12.2005 r w sprawie wzoru oferty realizacji zadnia
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania wykonania tego zadania ( Dz .U. nr 264 poz.2207)
Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis z rejestru
b) potwierdzony za zgodność statut
c) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2007 r.
d) oświadczenie o aktualnym rachunku bankowym
e) oświadczenie o nie prowadzeniu odpłatnej działalności gospodarczej .
3.Warunkiem przekazania dotacji jest podpisanie umowy według wzoru wymienionego w powyższym rozporządzeniu .
4. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie z wzorem określonym w powyższy rozporządzeniu .
4.Termin i warunki realizacji zadań :
-realizacja zadań musi nastąpić w 2008 roku na podstawie podpisanej umowy ;
-realizacja zadań powinna opierać się na odpowiedniej bazie materiałowej i sprzęcie potrzebnym do realizacji zadania ;
5. Termin składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 29-go lutego 2008 roku w UG. Wólka w pok.19 ( sekretariat ) . Koperta winna być opisana zgodnie z nazwą zadania określoną w punkcie 1.
6.Termin , tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert :
- Konkurs ofert zostanie przeprowadzony 3 marca 2008 r. o godz.10.00 w UG Wólka w pokoju 25. Konkurs ma charakter jawny .
- Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone oferty kompletne pod względem formalnoprawnym , złożone w przewidzianym terminie. Oferty niezłożone w terminie
lub te , które wpłyną pocztą po terminie ,nie będą objęte procedurą konkursową .
- Wyboru ofert dokona Wójt Gminy na podstawie protokołu Komisji konkursowej .
Kryteria wyboru ofert :
- celowość i możliwości realizacji zadania , stopień w jakim oferta daje gwarancje realizacji zadania ,
- korzyści wynikające z realizacji zadania ,
- kalkulacja kosztów realizacji zadania , w tym odniesienie do zakresu rzeczowego zadania oraz wysokości środków publicznych przeznaczonych na jego realizację.
7. Zadania publiczne zrealizowane w 2007 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu . Dofinansowano : LKS „Czarni - Pliszczyn”- 4,5 tyś zł , GLTS „Świdniczanka” – 15 tyś zł.
8. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel.7464844 w.41 w pok.nr 25 .

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Mazurek
Ilość wyświetleń: 2341
05 marca 2008 00:35 (Ewa Mazurek) - Utworzenie dokumentu