Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. EURO

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Monitoring i ochrona obiektów w systemie dyskretnego ostrzegania oraz konserwacja instalacji alarmowej budynków Gminy Wólka

            Wólka, 11 maja 2017

20-258 Lublin

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Nazwa zadania:  Monitoring i ochrona obiektów w systemie dyskretnego ostrzegania oraz konserwacja instalacji alarmowej budynków Gminy Wólka

 

I. Tryb postępowania:

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

1) usługa monitoringu i ochrony obiektów w systemie dyskretnego ostrzegania i kwartalna konserwacja instalacji alarmowej budynku Urzędu Gminy Wólka i 6 obiektach związanych z dystrybucja wody pitnej (budynki ujęć wody wraz ze studniami oraz budynki przepompowni wody).
Szczegóły dotyczące usługi zostały opisane we wzorze umowy dołączonym do niniejszego zaproszenia. Wzór umowy może zostać zmodyfikowany, jednak zmiany nie mogą być niekorzystne dla zamawiającego. Obecnie usługa monitoringu i konserwacji instalacji alarmowej jest realizowana na bieżąco.

Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego rozpoznania przedmiotu umowy.

Osoba do kontaktu – Tomasz Misiura tel.: 81-7510060 wew.36

III. Termin wykonania zamówienia

Planowany okres  realizacji usługi od 01-06-2017 do 31-05-2019

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca składający ofertę musi prowadzić działalność gospodarczą odpowiednią do przedmiotu zamówienia oraz posiadać wymagane prawem licencje/zezwolenia do świadczenia usługi.

V. Opis sposobu przygotowania oferty

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym zgodnym ze wzorem przygotowanym przez zamawiającego.   

VI. Opis sposobu obliczenia ceny, oraz przewidywany sposób dokonywania rozliczeń.

Rozliczenie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy dla każdego obiektu – miesięczna cena ryczałtowa dla każdego obiektu obejmuje całość usługi (monitoring i konserwacja), oraz  koszty prac nie opisanych szczegółowo w przedmiocie zamówienia (np. instalacja i demontaż nadajników), a koniecznych do zrealizowania przedmiotu. Wszelkie koszty dodatkowe powinny być wkalkulowane w cenę  ryczałtową. Nie rozpoznanie przedmiotu umowy przez wykonawcę nie może być podstawą do zmiany ceny oferty.

Do każdej faktury należy dołączyć protokół (kopia) z ostatnio przeprowadzonej kwartalnej konserwacji instalacji alarmowej zatwierdzony przez zamawiającego.

VII.  Miejsce oraz termin składania          

Oferty należy składać (przesłać) do dnia: 18-05-2017 do godz. 14:00

   w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62

Pokój nr 19 – Sekretariat. Ofertę można złożyć również drogą mailową tomasz.misiura@wolka.pl lub wolka@bazagmin.pl, jednak oferent musi uzyskać potwierdzenie, że oferta dotarła i jest czytelna.

Zamawiający nie gwarantuje rozpatrzenia oferty złożonej po terminie.

VIII. Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert

Kryterium oceny – cena za usługę.

Wykonawca najtańszej oferty zostanie zaproszony do szczegółowych rozmów i podpisania umowy.

W przypadku dwóch lub więcej ofert o tej samej cenie zostaną wzięte pod uwagę ceny opłat dodatkowych za dozór tymczasowy oraz termin płatności.

 W przypadku identycznych ofert wykonawcy zostaną poproszeni o złożenie dodatkowej oferty.

Zamawiający nie gwarantuje podpisania umowy w przypadku zbyt wysokiej ceny.

IX. Formalności, jakie powinny zostać spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

Przed podpisaniem umowy wykonawca powinien przekazać zamawiającemu kopię licencji/zezwolenia uprawniającego do wykonywania usługi będącej przedmiotem zamówienia.

 

X. Załączniki

- wzór umowy

- formularz ofertowy

- mapa - wykaz obiektów chronionych (1- urząd gminy, 2÷7 - ujęcia i przepompownie wody)

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2017 15:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 670
11 maja 2017 15:31 (Tomasz Misiura) - Opublikowanie dokumentu.
11 maja 2017 15:31 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [zaproszenie.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
11 maja 2017 15:30 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [mapa_obiektow_chronionych.jpg] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)