Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. EURO

Zaproszenie do złożenia oferty na bezgotówkową sprzedaż paliw dla Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy

Zaproszenie do złożenia oferty

na bezgotówkową sprzedaż paliw dla Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy

 

Opis przedmiotu zamówienia  oraz stawiane wymagania:

- planowana ilość paliwa przez 12 miesięcy: ON około 22000L, E95 około 3500L. (maksymalna łączna wartość zakupionego paliwa nie może przekroczyć 125000,00zł netto),

- fakturowanie w połowie i na koniec miesiąca na podstawie dokumentów  WZ lub kart flotowych,

- minimalny termin płatności 14 dni od doręczenia faktury zamawiającemu, maksymalny 30 dni, (zamawiający dopuszcza termin płatności 14 dni liczony od wystawienia faktury w przypadku przesłania oryginału faktury pocztą elektroniczną w dniu jej wystawienia lub gdy faktura jest dostępna do samodzielnego pobrania przez zamawiającego od dnia jej wystawienia).

- tankowanie do samochodów dostawczych, ciężarowych (wozy strażackie), koparek i do kanistrów na podstawie pisemnych upoważnień (wymagana możliwość wjazdu tymi pojazdami pod dystrybutor),

- Ze względu na to, że ponad połowa paliwa zużywana jest przez koparko- ładowarki stacja paliw (lub przynajmniej jedna ze stacji jeśli Wykonawca zaoferuje kilka stacji) musi znajdować się na terenie Gminy Wólka lub w odległości  od siedziby Zamawiającego ( Jakubowice Murowane 8) nie większej niż 4km. Odległość ta mierzona jest po drogach publicznych umożliwiających poruszanie się pojazdów samochodowych osobowych, ciężarowych i wolnobieżnych, a dojazd do stacji paliw i powrót do siedziby Zamawiającego nie może przekroczyć łącznie 8km.

- minimalne godziny otwarcia stacji paliw: codziennie 7:00 - 21:00.

Szczegóły realizacji zamówienia zostały opisane we wzorach umowy stanowiących załącznik do niniejszego zaproszenia. Zaproponowane są 2 wzory umowy w oparciu o dokumenty wz lub w oparciu o karty flotowe. Wzory umów mogą być zmodyfikowane przed podpisaniem umowy ale wyłącznie w sposób, który nie jest niekorzystny dla zamawiającego.

Sposób oceny ofert

Przy ocenie ofert w pierwszej kolejności (99%) będzie brana do porównania średnia cena paliwa z uwzględnieniem ewentualnego rabatu. W drugiej kolejności (1%)termin płatności.

Ofercie spełniającej wymagania zamawiającego zostanie przyznana punktacja wg. wzoru

liczba punktów =(ONn/ONb x 22/25 + E95n/E95b x 3/25)x99% + (t - 14)/16 x 1%

gdzie: ONb - cena ON oferty badanej, ONn - cena ON oferty najtańszej,  E95b - cena E95 oferty badanej,  E95n - cena E95 oferty najtańszej, t - termin płatności

Do realizacji zostanie wybrana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów o ile zmieści się w granicach środków finansowych zamawiającego.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin

 lub przesłać drogą mailową na adres: tomasz.misiura@wolka.pl  w terminie do 28-03-2017 do godziny 12:00. Zamawiający nie gwarantuje rozpatrzenia ofert złożonych po tym terminie.

Oferty należy składać na formularzu ofertowym będącym załącznikiem do niniejszego zaproszenia.

 

Osoba do kontaktu ze strony Gminy Wólka - Tomasz Misiura, tel. 81-7510060, wew. 39

 fax 81-7465001, email: tomasz.misiura@wolka.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 marca 2017 10:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 532
24 marca 2017 11:17 (Tomasz Misiura) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
24 marca 2017 11:17 (Tomasz Misiura) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
24 marca 2017 11:17 (Tomasz Misiura) - Usunięcie załącznika [formularz_ofertowy.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)