Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. EURO

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe na dowóz dzieci niepełnosprawnych

Gmina Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, NIP: 713-287-29-53, REGON: 431020150 zaprasza do składania ofert na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wólka do szkół i placówek specjalnych na terenie Lublina

Zapraszamy do złożenia oferty na: Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wólka.

Zamawiający informuje, że w zaproszeniu do złożenia oferty wprowadza się następujące zmiany: Punkt II podpunkt 2 litera c otrzymuje brzmienie „sporządzenie dokumentacji ewidencyjnej w postaci kart adresowych dla obiektów włączonych do gminnej ewidencji zabytków, wg wzoru kart adresowych wprowadzonych rozporządzeniem...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Bezgotówkowa sprzedaż paliw dla Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy.

Wólka, dnia 29-03-2018r. Numer sprawy: RI.271.1.12.2018.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Bezgotówkowa sprzedaż paliw dla Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy. Działając na podstawie Zarządzenia nr 11.