Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wólka do szkół w roku szkolnym 2009-2010

 Wólka, dnia 22 października 2009

 

 

 INFORMACJA

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP. 341/16/2009.

Nazwa zadania:  Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wólka do szkół w roku szkolnym 2009-2010

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wólka do szkół w roku szkolnym 2009-2010

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

WIM s.c. Przewozy Osób Witold i Mieczysław Wróblewscy

20-849 Lublin ul. Lipińskiego 7/22

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 1.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

WIM s.c. Przewozy Osób Witold i Mieczysław Wróblewscy

20-849 Lublin ul. Lipińskiego 7/22

100

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.


 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 października 2009 13:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 2333
22 października 2009 13:51 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumentu.