Przetargi

Przetarg Nieograniczony- Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wólka do szkół w roku szkolnym 2009-2010

Przetarg Nieograniczony

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wólka do szkół w roku szkolnym 2009-2010

Numer ogłoszenia: 178187 - 2009; data zamieszczenia: 14.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka , Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7464844, 7510060, faks 081 7465001.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolka.lubelskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wólka do szkół w roku szkolnym 2009-2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wólka do szkół w roku szkolnym 2009/2010 z podziałem na trasy:
Trasa I
Dowóz do szkoły 6 dzieci + 1 opiekuna trasą Rudnik, Pliszczyn, Łysaków, Turka - Lublin, ul. Spółdzielczości Pracy 65, ul. Bronowicka 21, ul. Głuska 5, ul.Tetmajera 2- od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej, przed rozpoczęciem lekcji. Godziny rozpoczynania lekcji przeciętnie 7:30-9:30 - zależnie od planu lekcji.
Dowóz odbywa się w ten sposób, że na początku trasy zabierany jest opiekun w miejscowości Wólka, a następnie dzieci, po czym dzieci rozwożone są do poszczególnych szkół. Opiekun odprowadza dzieci pod szkoły. Praca opiekuna kończy się w momencie odprowadzenia ostatniego dziecka, więc wykonawca nie ma obowiązku odwożenia opiekuna.
Powrót ze szkoły 6 dzieci + 1 opiekuna trasą Lublin ul. Głuska 5, ul. Bronowicka 21, ul. Tetmajera 2, ul. Spółdzielczości Pracy 65 - Rudnik, Pliszczyn, Łysaków, Turka - od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej, w godzinach 14:00-17:00 -dostosowanych do planu lekcji. Dowóz odbywa się w ten sposób, że na początku trasy zabierany jest opiekun w miejscu odbioru pierwszego dziecka w Lublinie, następnie zabierane są dzieci ze szkół, po czym dzieci rozwożone są w okolice domu. Praca opiekuna kończy się w momencie odprowadzenia ostatniego dziecka, więc wykonawca nie ma obowiązku odwożenia opiekuna.
Dzienna ilość kilometrów wykonywanych przez pojazd na trasie I nie przekracza 115km (bez dojazdu do miejscowości początkowej).
Dzieci jadące na trasie I mają wystarczającą sprawność ruchową aby korzystać ze zwykłych siedzeń pojazdu.
Pojazd dowożący dzieci na trasie I musi posiadać minimum 8 miejsc siedzących + kierowca (jedno miejsce na zapas). Siedzenia muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa. Pojazd musi zapewniać opiekunowi swobodny dostęp do każdego dziecka w czasie jazdy.
Trasa II
Dowóz do szkoły z internatem jednego dziecka na wózku inwalidzkim i opiekuna z miejscowości Rudnik do miejscowości Kębło w poniedziałki, w dni nauki szkolnej, w godzinach porannych zależnych od planu zajęć dziecka. Dzień dowozu może być zmieniony w przypadku gdy dzień dowozu jest dniem wolnym. Dowóz trwa do 3 godzin i odbywa się najczęściej w godzinach 6:30-9:30 lub 9:00-12:00.
Dowóz odbywa się w ten sposób, że na początku trasy zabierany jest opiekun w miejscowości Wólka, a następnie dziecko w miejscowości Rudnik. Dziecko dowożone jest do ośrodka w miejscowości Kębło, a opiekun odwożony jest do miejscowości Wólka.
Powrót ze szkoły z internatem jednego dziecka na wózku inwalidzkim i opiekuna z miejscowości Kębło w piątki, w dni nauki szkolnej, w godzinach 13:30-17:00 zależnych od planu zajęć. Dzień dowozu może być zmieniony w przypadku, gdy dzień powrotu ze szkoły jest dniem wolnym.
Dowóz odbywa się w ten sposób, że na początku trasy zabierany jest opiekun w miejscowości Wolka, a następnie dziecko w miejscowości Kębło. Dziecko dowożone jest w okolice domu w miejscowości Rudnik, a opiekun odwożony jest do miejscowości Wólka.
Dzienna ilość kilometrów wykonywanych przez pojazd na trasie II nie przekracza 90km (bez dojazdu do miejscowości początkowej).
Dziecko jeżdżące na trasie II porusza się na wózku inwalidzkim i pozostaje na wózku również w czasie przejazdu.
Pojazd na trasie II musi być wyposażony w windę umożliwiającą załadunek i rozładunek wózka razem z pasażerem oraz zapewniać bezpieczeństwo pasażera w czasie podróży. Pojazd musi zapewniać opiekunowi swobodny dostęp do dziecka w czasie jazdy. W przypadku choroby dziecka lub pobytu w szpitalu kurs może zostać odwołany przez Zamawiającego. Wykonawca nie otrzyma zapłaty za taki kurs. W związku z tym ryzyko odwołania kursu musi być ujęte w uśrednionej cenie stawki dziennej.

2. Końcowe odcinki tras, w okolicach domów częściowo odbywają się po drogach nieutwardzonych, z utrudnieniami w postaci gałęzi ocierających się o pojazd.
3. Kierowcy prowadzący pojazdy muszą wykazywać się odpornością psychiczną na nietypowe, często głośne zachowanie dzieci oraz prowadzić pojazdy w sposób łagodny nie powodujący u dzieci choroby lokomocyjnej.
4. W przypadku posiadania wolnych miejsc w pojeździe Wykonawca zobowiązany jest objąć przewozem ucznia wskazanego przez Zamawiającego lub dodatkowego opiekuna.
5. Kursy nie mogą być odwołane przez Wykonawcę.
6. W przypadku konieczności zorganizowania dodatkowego dowozu z uwagi na zwiększoną liczbę uczniów niepełnosprawnych lub zmiany planu zajęć przewożonych uczniów zleceniobiorca zobowiązany będzie do uruchomienia dodatkowego przewozu według tych samych stawek za kilometr (stawka dzienna / szacowana liczba kilometrów).
7. Pojazdy dowożące dzieci muszą posiadać opony zachowujące dobre właściwości jezdne nawet na ośnieżonej nawierzchni, a rok produkcji pojazdów nie może być starszy niż 1994..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.34.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.06.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium:
1. zamawiający wymaga wniesienia wadium, Kwota wadium wynosi:
       1500zł, słownie: jeden tysiąc pięćset złotych
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
  3.1. pieniądzu,
  3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  3.3. gwarancjach bankowych,
  3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
  3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, póz. 1158zpóźn. zm.)
4. Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium (pkt. od 3.2 - 3.5.) - oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność dołącza do oferty.
5. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto:
   72193017092003006000950016 z dopiskiem: Wadium - dowóz dzieci niepełnosprawnych.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą.
8. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto zamawiającego.
9. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.
10. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1.1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:
2.1. W zakresie posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności z pkt.1.1 Wykonawca spełni warunek jeśli posiada uprawnienia do wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia wynikające z zapisów przedstawionych dokumentach rejestrowych działalności gospodarczej oraz posiada zezwolenie (licencję) na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
2.2. W zakresie warunków wskazanych w pkt. 1.2 dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia niezbędne jest dysponowanie minimum dwoma sprawnymi pojazdami, których rok produkcji nie jest starszy niż 1994, w tym:
- dla trasy I -pojazdem o minimalnej liczbie miejsc siedzących 8 + kierowca. Pojazd musi zapewniać opiekunowi swobodny dostęp do każdego dziecka w czasie jazdy. Siedzenia muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa.
- dla trasy II -pojazdem wyposażonym w sprawną windę umożliwiającą załadunek i rozładunek wózka inwalidzkiego razem z pasażerem. Pojazd musi posiadać co najmniej 1 miejsce dla pasażera przewożonego w wózku inwalidzkim i co najmniej 1 miejsce siedzące dla opiekuna + kierowca. Pojazd musi zapewniać opiekunowi swobodny dostęp do dziecka w czasie jazdy.
2.3. W zakresie warunków wskazanych w pkt. 1.2 posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia niezbędne jest posiadanie doświadczenia w codziennym dowozie uczniów niepełnosprawnych do szkół przez minimum 10-miesięcy (cały rok szkolny) w ciągu ostatnich 3 lat od wszczęcia postępowania.
3. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
3.1. nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Pzp opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
3.2. podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.
3.3. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.
3.4. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
3.5. nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp.
3.6. nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania oferta, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
4. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ustawy..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bazagmin.pl/bip_wolka/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Wólka, pok. 6,7
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2009 godzina 10:00, miejsce:
Urząd Gminy Wólka, pok. 19-sekretariat
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach:
1. Kwota wynagrodzenia brutto może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki VAT o wartość wynikającą ze zmiany tej stawki.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 października 2009 15:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 2509
14 października 2009 16:14 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika.
14 października 2009 15:12 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumentu.