Przetargi

Ogłoszenie o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Łuszczów Drugi na działce nr 920 i 903 i drogi nr 106095L w miejscowości Rudnik na działce nr 402 odcinek 300m

Ogłoszenie o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Łuszczów Drugi na działce nr 920 i 903 i drogi nr 106095L w miejscowości Rudnik na działce nr 402 odcinek 300m

 

W związku z warunkami uzyskania i rozliczenia dofinansowania inwestycji modernizacji dróg, w oparciu o art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wprowadza zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

            Przewidywane częściowe dofinansowanie inwestycji wymaga aby etap robót podlegający dofinansowaniu został wykonany i rozliczony do 31/10/2009 o ile termin ten nie zostanie odsunięty w czasie przez organ udzielający dofinansowania. Dlatego Zamawiający wymaga aby zaplanowane na rok 2009 wykonanie podbudowy dróg zostało podzielone na etapy, z których część powinna być wykonana przed terminem rozliczenia dofinansowania. Zamawiający przewiduje więc częściowe rozlicznie robót wykonanych w 2009r fakturami częściowymi. Przewidywana obecnie wartość robót, do rozliczenia przed końcem okresu rozliczania dofinansowania wynosi ponad 80 000 zł, lecz kwota ta może ulec zwiększeniu.

            W związku z powyższym zmianie ulegają punkty specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wzór umowy w sposób następujący:

I.  Rozdział XIII  punkty 10, 11, 12 specyfikacji otrzymują nowe brzmienie:

10. Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami częściowymi, do wysokości 80% wartości umownej zadania, wystawianymi oddzielnie dla każdej z dróg, po zakończeniu i odbiorze poszczególnych etapów robót i fakturą końcową wystawioną po odbiorze końcowym.

11. Należność będzie regulowana w terminie nie krótszym niż 21 dni od daty przedłożenia faktury, lecz nie wcześniej niż po 15-05-2010 r.
           Zamawiający dopuszcza możliwość przyspieszenia zapłaty  tylko w przypadku szybszego pozyskania przez zamawiającego środków pieniężnych i konieczności ich wydatkowania.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

12. Podstawę do wystawienia faktur częściowych za wykonane etapy robót stanowić będą protokóły odbioru etapów robót, podpisane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Budowy. Wartość faktur częściowych obliczona będzie proporcjonalnie do wartości wykonanych robót.
Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowi protokół odbioru końcowego robót.

  II. Wzór umowy § 10 [Sposób rozliczenia] ust. od 1 do 3 otrzymują nowe brzmienie:

1. Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami częściowymi, do wysokości 80% wartości umownej zadania, wystawianymi oddzielnie dla każdej z dróg, po zakończeniu i odbiorze poszczególnych etapów robót i fakturą końcową wystawioną po odbiorze końcowym, z zastrzeżeniem §10 ust. 3.

2. Podstawę do wystawienia faktur częściowych za wykonane etapy robót stanowić będą protokóły odbioru etapów robót, podpisane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Budowy. Wartość faktur częściowych obliczona będzie proporcjonalnie do wartości wykonanych robót.
Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowi protokół odbioru końcowego robót.

3. Należność będzie regulowana w terminie ........ dni od daty przedłożenia faktury, lecz nie wcześniej niż po 15-05-2010 r.
Zamawiający dopuszcza możliwość przyspieszenia zapłaty  tylko w przypadku szybszego pozyskania przez zamawiającego środków pieniężnych i konieczności ich wydatkowania.

 

Nowy wzór umowy z uwzględnieniem zmian dołączony jest do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2009 10:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 2105
28 września 2009 10:48 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika.
28 września 2009 10:47 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumentu.