Przetargi

Przetarg Nieograniczony- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łuszczów Pierwszy na działce nr 991 i w miejscowości Turka - ul. Wrzosowa, Konwaliowa, Jaśminowa

Przetarg Nieograniczony

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łuszczów Pierwszy na działce nr 991 i w miejscowości Turka - ul. Wrzosowa, Konwaliowa, Jaśminowa


Numer ogłoszenia: 155579 - 2009; data zamieszczenia: 14.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka , Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7464844, 7510060, faks 081 7465001.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolka.lubelskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łuszczów Pierwszy na działce nr 991 i w miejscowości Turka - ul. Wrzosowa, Konwaliowa, Jaśminowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łuszczów Pierwszy na działce nr 991 odcinek od km rob. 0+006,5 do 0+386 obejmująca między innymi:
  - roboty pomiarowe 0,39km
  - mechaniczne usuniecie humusu 1888m2
  - roboty ziemne: wykopy łącznie 206m3, nasypy 13m3, plantowanie 117m2
  - zabezpieczenie ziemnego kabla energetycznego rurami osłonowymi dwudzielnymi 5m
  - profilowanie koryta drogi 1627m2
  - wykonanie warstwy odsączającej gr. 7cm z piasku 1432m2
  - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grubości 15cm - 1432m2
  - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31mm grubości 16cm - 1271m2
  - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 6cm - 1211m2
  - humusowanie i obsianiem skarp mieszanką traw 117m2
  - ułożenie ścieków korytkowych z elementów prefabrykowanych na ławie betonowej 91m
  - uzupełnienie poboczy i zjazdów kruszywem łamanym gr. warstwy 15cm - 764m2
  - ustawienie 3 słupków i 8 tablic znaków drogowych
2. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Turka Osiedle Borek: ul. Wrzosowa, Konwaliowa i Jaśminowa odcinek od km rob. 0+000 do 0+298,45 obejmująca między innymi:
  - roboty pomiarowe 0,3km
  - mechaniczne usuniecie humusu 1156m2
  - rozebranie nawierzchni z płyt drogowych 1x3x0,15m (materiał do wykorzystania) 56m2
  - rozebranie krawężników betonowych (materiał do wykorzystania) 394m
  - roboty ziemne: wykopy łącznie 64m3, nasypy łącznie 128m3, plantowanie 508m2
  - regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej 7szt.
  - profilowanie koryta drogi 770m2
  - wykonanie warstwy odsączającej gr. 10cm z piasku 714m2
  - wykonanie podbudowy z chudego betonu B15 grubości 20cm - 633m2
  - wyrównanie nawierzchni z płyt i z chudego betonu kruszywem łamanym - 192m3
  - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31mm grubości 10cm - 56m2
  - wykonanie nawierzchni z płyt drogowych materiałem z rozbiórki 56m2
  - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5cm - 1629m2
  - humusowanie i obsianiem skarp mieszanką traw 508m2
  - ułożenie krawężników betonowych 15x30cm (częściowo materiał z rozbiórki) - 644m
  - przebrukowanie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki brukowej 159m2
  - przebrukowanie obrzeży chodnikowych 31m
  - przebrukowanie nawierzchni zjazdu z płyt ażurowych 36m2
3. Obsługa geodezyjna prowadzonych robót i wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
4. Wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu oraz uiszczenie ewentualnych opłat z tym związanych.
5. Minimalna wymagana gwarancja 36 miesięcy.
6. Wymagany jest opóźniony termin płatności za wykonanie zamówienia.
Przewidywana wartość faktur do zapłaty w roku bieżącym - 80 000zł brutto.
Pozostała płatność do 31-03-2010r. z tym, że dopuszczalna jest wcześniejsza zapłata części lub całości wynagrodzenia w przypadku wcześniejszego pozyskania przez Gminę środków finansowych..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium:
1. zamawiający wymaga wniesienia wadium, Kwota wadium wynosi:
       7 000zł., słownie: siedem tysięcy złotych
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
  3.1. pieniądzu,
  3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  3.3. gwarancjach bankowych,
  3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
  3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, póz. 1158zpóźn. zm.)
4. Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium (pkt. od 3.2 - 3.5.) - oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność dołącza do oferty.
5. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto:
   72193017092003006000950016 z dopiskiem: Wadium - Przebudowa dróg gminnych w Turce i Łuszczowie Pierwszym.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą.
8. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto zamawiającego.
9. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.
10. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
   1.1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
   1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępŹnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
   1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
   1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:
   2.1. W zakresie posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności z pkt.1.1 Wykonawca spełni warunek jeśli posiada uprawnienia do wykonywania obiektów budowlanych będących przedmiotem zamówienia wynikające z zapisów przedstawionych dokumentach rejestrowych działalności gospodarczej.
   2.2. W zakresie warunków wskazanych w pkt. 1.2 w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia niezbędne jest dysponowanie osobą przewidzianą do kierowania pracami posiadającą uprawnienia branży budowlanej-specjalności drogowej lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osoby z takimi uprawnieniami oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów tej osoby.
3. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
   3.1. nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień Publicznych (Pzp) opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
   3.2. podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.
   3.3. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.
   3.4. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
   3.5. nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp.
   3.6. nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania oferta, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
4. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ustawy Pzp..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bazagmin.pl/bip_wolka/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Wólka, pok. 6,7
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.10.2009 godzina 10:00, miejsce:
Urząd Gminy Wólka, pok. 19-sekretariat
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach:
1. Kwota wynagrodzenia brutto może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki VAT o wartość wynikającą ze zmiany tej stawki.
2. Terminy wykonania przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie w przypadkach:
  - Opóźnienia przekazania przez ZAMAWIAJĄCEGO placu budowy.
  - Nie przedłożenia pozwolenia na budowę w dniu przekazania placu budowy.
  - Nie przekazania w ustalonych terminach kompletu dokumentacji technicznej, lub wprowadzenia w niej zmian w terminie uniemożliwiającym dotrzymanie terminu umownego wykonania robót.
  - Przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od ZAMAWIAJĄCEGO.
  - Zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.
  - Wystąpienia anomalii pogodowych lub innych nieprzewidywalnych przyczyn o charakterze obiektywnym, mających znaczny wpływ na termin wykonania.
Okres wydłużenia terminu zakończenia powinien odpowiadać okresom opóźnień wymienionych powyżej..

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 września 2009 15:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 2075
14 września 2009 15:43 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika.
14 września 2009 15:38 (Tomasz Misiura) - Usunięcie załącznika.
14 września 2009 15:28 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika.