Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzysniejszej oferty - przetarg nieograniczony - Likwidacja barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Świdniku Małym

ZAWIADOMIENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP.341/01/2009.

Nazwa zadania:  Likwidacja barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Świdniku Małym

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 Likwidacja barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Świdniku Małym

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

TOKBUD Tomasz Karaś

21-040 Świdnik, ul. Kruczkowskiego 42

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 2.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

Przedsiębiorstwo Innowacyjne INNOTECH Sp. z o.o.

20-260 Lublin, ul. Grygowej 23

97,83

2

TOKBUD Tomasz Karaś

21-040 Świdnik, ul. Kruczkowskiego 42

100

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 sierpnia 2009 15:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 2082
11 sierpnia 2009 15:03 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumentu.