Przetargi

Przetarg nieograniczony - Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2009-2010

Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2009-2010

 

Numer ogłoszenia: 253750 - 2009; data zamieszczenia: 24.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka , Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7464844, 7510060, faks 081 7465001.

  Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolka.lubelskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2009-2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2009/2010 na następujących trasach:

   Trasa 1 (dojazd): Świdnik Duży - Wólka - Turka - Wólka - Pliszczyn - maks. 29 km z dojazdem spod gimnazjum
   (3 kursy w godzinach rannych jednym autobusem o minimalnej liczbie miejsc siedzących 49)
   Trasa 1 (powrót): Pliszczyn - Wólka - Turka - Wólka - Świdnik Duży - maks. 29 km z dojazdem do gimnazjum
   (3 kursy w godzinach popołudniowych jednym autobusem o minimalnej liczbie miejsc siedzących 49)
   Trasa 2 (dojazd): Łuszczów - Bystrzyca - Sobianowice - Łysaków - Pliszczyn - maks. 34km z dojazdem spod gimnazjum
   (3 kursy w godzinach rannych jednym autobusem o minimalnej liczbie miejsc siedzących 39)
   Trasa 2 (powrót): Pliszczyn - Łysaków - Sobianowice - Bystrzyca - Łuszczów - maks. 34km z dojazdem do gimnazjum
   (3 kursy w godzinach popołudniowych jednym autobusem o minimalnej liczbie miejsc siedzących 39)

2. Średnia dzienna długość tras jest krótsza niż wynika z iloczynu długości trasy i liczby kursów i wynosi odpowiednio:
   - Trasa 1 - średnio około 166 km dziennie. Pierwsza poranna trasa zaczyna się przy ul. Mełgiewskiej gdzie wsiada opiekunka, a ostatnia popołudniowa trasa kończy się w Wólce, gdzie wysiada opiekunka.
   - Trasa 2 - średnio około 166 km dziennie. Pierwsza poranna trasa zaczyna się w Turce, gdzie wsiada opiekunka, ostatnia popołudniowa trasa kończy się w Turce, gdzie wysiada opiekunka. Przystanek Łuszczów-Nowiny obsługiwany jest zazwyczaj 2 razy dziennie (1 dowóz i 1 powrót), a przystanek Bystrzyca obsługiwany jest zazwyczaj 4 razy dziennie (2 dowozy i 2 powroty)

3. Wymienione powyżej linie przewozowe przeznaczone będą wyłącznie dla dzieci dojeżdżających do szkoły i ich opiekunów.
4. Kursy muszą odbywać się jednocześnie na trasie 1 i trasie 2
5. Kursy nie mogą być odwołane.
6. Wykonawca musi dodatkowo zapewnić transport w uzasadnionych przypadkach (zebranie rodziców, choinka, festyn itp.)
7. Autobusy dowożące dzieci muszą być wyposażone w układ przeciw blokowaniu hamulców ABS, posiadać opony zachowujące dobre właściwości jezdne nawet na ośnieżonej nawierzchni, a rok produkcji autobusów nie może być starszy niż 1990..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.31.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.06.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium:
1. zamawiający wymaga wniesienia wadium, Kwota wadium wynosi:
       2 000zł., słownie: dwa tysiące złotych
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
  3.1. pieniądzu,
  3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  3.3. gwarancjach bankowych,
  3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
  3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, póz. 1158zpóźn. zm.)
4. Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium (pkt. od 3.2 - 3.5.) - oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność dołącza do oferty.
5. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto:
   72193017092003006000950016 z dopiskiem: Wadium - dowóz dzieci do gimnazjum w Pliszczynie.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą.
8. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto zamawiającego.
9. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.
10. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
   1.1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
   1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępŹnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
   1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
   1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:
   2.2. W zakresie warunków wskazanych w pkt. 1.2 dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia niezbędne jest dysponowanie minimum 4 sprawnymi autobusami - w tym dwoma o minimalnej liczbie miejsc siedzących 49 i dwoma o minimalnej liczbie miejsc siedzących 39, które posiadają układ przeciw blokowaniu hamulców ABS, a rok produkcji autobusów nie jest starszy niż 1990.
2.3. W zakresie warunków wskazanych w pkt. 1.2 posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia niezbędne jest posiadanie doświadczenia w codziennym dowozie uczniów do szkół przez minimum 3-miesiące w ciągu ostatnich 3 lat od wszczęcia postępowania.
3. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
   3.1. nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień Publicznych (Pzp) opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
   3.2. podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.
   3.3. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.
   3.4. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
   3.5. nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp.
   3.6. nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania oferta, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
4. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ustawy Pzp..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bazagmin.pl/bip_wolka/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Wólka, pok. 6,7
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.08.2009 godzina 10:00, miejsce:
Urząd Gminy Wólka, pok. 19-sekretariat
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach:
1. Kwota wynagrodzenia brutto może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki VAT o wartość wynikającą ze zmiany tej stawki..

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 lipca 2009 17:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 2480
24 lipca 2009 17:45 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika.
24 lipca 2009 17:43 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumentu.