Przetargi

Przetarg Nieograniczony - Likwidacja barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Świdniku Małym

Przetarg Nieograniczony

Likwidacja barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Świdniku Małym

Numer ogłoszenia: 245998 - 2009; data zamieszczenia: 20.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym , Świdnik Mały, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7510094, faks 081 7510094.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła Podstawowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Likwidacja barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Świdniku Małym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Podjazd dla niepełnosprawnych na zewnątrz budynku:
- budowa podjazdu dla niepełnosprawnych wzdłuż ściany budynku z nawierzchnią z kostki brukowej i barierką stalową - 20,7m2
- dostosowanie murków przy schodach wejściowych do toru jazdy wózka i wymiana nawierzchni schodów na kostkę brukową - 5,58m2
2. Platforma przyschodowa dla osób niepełnosprawnych:
- montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych typu Vimec v65 (lub równoważnej) umożliwiającej transport wózka inwalidzkiego z parteru na pierwsze piętro wzdłuż schodów wewnętrznych (schody dwubiegowe ze spocznikiem).
3. Naprawa podłóg:
- cyklinowanie i lakierowanie podłóg w salach nr 1, 7, 8 -łącznie 158,4m2
- demontaż ścianki wydzielającej z korytarza bibliotekę na pierwszym piętrze - 26,34m2
- wykonanie podłogi z płyt OSB grubości min 15mm na korytarzu i w sali nr 6 - 118,05m2
- wykonanie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych na korytarzu i w sali nr 6 - 118,05m2
- wykonanie ścianek wydzielających z korytarza bibliotekę i przejście do kuchni - 24,84m2
- podwyższenie ostatniego schodka z lastryka w celu wyrównania z poziomem podłogi
- zastosowane materiały wykończeniowe (wykładzina, lakiery) muszą posiadać atesty dopuszczające do stosowania w obiektach użyteczności publicznej
4. Wymiana drzwi wewnętrznych 6 szt.
5. Wymiana okien 14 szt. na okna z obniżoną klamką wraz z parapetami. Parametry okien opisane w załączniku do specyfikacji.
6. Roboty remontowe muszą być prowadzone w sposób umożliwiający normalne funkcjonowanie szkoły - roboty najbardziej uciążliwe (naprawa podłóg) muszą zostać wykonane w ciągu wakacji.
7. Minimalna wymagana gwarancja 24 miesiące..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 29.22.16.00-0, 33.19.62.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium:
1. zamawiający wymaga wniesienia wadium, Kwota wadium wynosi:
   2 000zł., słownie: dwa tysiące złotych
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. pieniądzu,
3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3.3. gwarancjach bankowych,
3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, póz. 1158zpóźn. zm.)
4. Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium (pkt. od 3.2 - 3.5.) - oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność dołącza do oferty.
5. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: 38193016952514052642210006 z dopiskiem: Wadium - Likwidacja barier architektonicznych w Szkoła Świdnik Mały.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą.
8. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto zamawiającego.
9. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.
10. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
   1.1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
   1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
   1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
   1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:
   2.1. W zakresie posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności z pkt.1.1 Wykonawca spełni warunek jeśli posiada uprawnienia do wykonywania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia wynikające z zapisów przedstawionych dokumentach rejestrowych działalności gospodarczej.
   2.2. W zakresie warunków wskazanych w pkt. 1.2 w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia niezbędne jest dysponowanie osobą przewidzianą do kierowania pracami posiadającą uprawnienia branży budowlanej specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osoby z takimi uprawnieniami oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów tej osoby.
3. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
   3.1. nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień Publicznych (Pzp) opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
   3.2. podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.
   3.3. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.
   3.4. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
   3.5. nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp.
   3.6. nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania oferta, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
4. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ustawy Pzp.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bazagmin.pl/bip_wolka/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wólka, pok. 6,7
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wólka, pok. 19-sekretariat
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach:
1. Kwota wynagrodzenia brutto może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki VAT o wartość wynikającą ze zmiany tej stawki.
2. Terminy wykonania przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie w przypadkach:
  - Przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od ZAMAWIAJĄCEGO.
  - Zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.
  - Wystąpienia anomalii pogodowych lub innych nieprzewidywalnych przyczyn o charakterze obiektywnym, mających znaczny wpływ na termin wykonania.
Okres wydłużenia terminu zakończenia powinien odpowiadać okresom opóźnień wymienionych powyżej..

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 lipca 2009 16:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 2618
21 lipca 2009 09:37 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika.
21 lipca 2009 09:37 (Tomasz Misiura) - Usunięcie załącznika.
20 lipca 2009 16:39 (Tomasz Misiura) - Zmiana treści dokumnetu.