Przetargi

Przetarg nieograniczony - Dostawa 2000 ton kruszywa drogowego dolomitowego frakcji 0-31,5mm z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2009 r. na terenie Gminy Wólka

  Przetarg nieograniczony

Dostawa 2000 ton kruszywa drogowego dolomitowego frakcji 0-31,5mm z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2009 r. na terenie Gminy Wólka

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 9228 - 2009;

data zamieszczenia: 26.01.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka , Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7464844, 7510060, faks 081 7465001.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolka.lubelskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa 2000 ton kruszywa drogowego dolomitowego frakcji 0-31,5mm z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2009 r. na terenie Gminy Wólka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2000 ton kruszywa drogowego dolomitowego frakcji 0-31,5mm z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2009 r. na terenie gminy Wólka na następujących warunkach:
  1.1. Kruszywo musi spełniać normy PN-EN 13043 oraz powinno posiadać odpowiednie certyfikaty lub świadectwa o potwierdzające spełnienie tej normy, które należy dostarczyć zamawiającemu
  1.2. Kruszywo nie może zawierać gwoździ, metalowych drutów ani innych zanieczyszczeń mogących uszkodzić pojazdy poruszające się po drogach a także innych trudno rozkładalnych zanieczyszczeń (plastik, guma itp.)W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa takich zanieczyszczeń zamawiający żądać będzie usunięcia tych zanieczyszczeń.
  1.3. Dostawa kruszywa obejmuje: załadunek, ważenie, transport i rozładunek kruszywa drogowego na wskazanych przez Zamawiającego drogach gminnych na terenie gminy Wólka.
  1.4. Odbiór kruszywa na drogach będzie się odbywać w godzinach pracy Urzędu Gminy Wólka, sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego, na podstawie zamówienia składanego z pięciodniowym wyprzedzeniem,
  1.5. Zamawiający przewiduje dostawy w ilościach:
   - dziennie (przeciętnie) do 30 ton
   - miesięcznie 200-400 ton, z uwzględnieniem harmonogramu odbioru kruszywa -załącznik do siwz
  1.6. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (wiosennych przełomów, intensywne opady deszczu) Zamawiający ma prawo do zawiadomienia Dostawcy o wstrzymaniu odbioru kruszywa do odwołania..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.00-2, 28.81.37.00-1, 14.12.22.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium:
1. zamawiający wymaga wniesienia wadium, Kwota wadium wynosi:
       2 000zł., słownie: dwa tysiące złotych
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
  3.1. pieniądzu,
  3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  3.3. gwarancjach bankowych,
  3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
  3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, póz. 1158zpóźn. zm.)
4. Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium (pkt. od 3.2 - 3.5.) - oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność dołącza do oferty.
5. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto:
   72193017092003006000950016 z dopiskiem: Wadium - Dostawa 2000 ton kruszywa drogowego dolomitowego.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą.
8. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto zamawiającego.
9. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.
10. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
   1.1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
   1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępŹnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
   1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
   1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:
   2.1. W zakresie posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności z pkt.1.1 Wykonawca spełni warunek jeśli posiada uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia wynikające z zapisów przedstawionych dokumentach rejestrowych działalności gospodarczej.
   2.2. W zakresie warunku wskazanego w pkt. 1.2 posiadania niezbędnego doświadczenia, wymagane jest posiadanie doświadczenia w realizacji minimum jednej dostawy kruszywa drogowego o wartości minimalnej 30 000zł brutto (wartość pojedynczej umowy) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
3. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
   3.1. nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień Publicznych (Pzp) opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
   3.2. podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.
   3.3. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.
   3.4. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
   3.5. nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp.
   3.6. nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania oferta, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
4. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ustawy Pzp..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bazagmin.pl/bip_wolka/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wólka, pok. 6,7
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wólka, pok. 19-sekretariat
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach:
1. Kwota wynagrodzenia brutto może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki VAT o wartość wynikającą ze zmiany tej stawki.
2. Termin i harmonogram odbioru kruszywa może ulec zmianie, w zależności od warunków pogodowych i potrzeb zamawiającego, w ten sposób, że całość lub część dostaw kruszywa z danego miesiąca może być przesunięta na inny miesiąc..

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 stycznia 2009 15:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 3809
26 stycznia 2009 15:16 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika.
26 stycznia 2009 15:14 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumentu.