Przetargi

Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej nr 106109L w miejscowości Łuszczów Drugi

Przetarg nieograniczony

Przebudowa drogi gminnej nr 106109L w miejscowości Łuszczów Drugi

 

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 137293 - 2008;

 data zamieszczenia: 23.06.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Wólka,

 Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie,

 tel. 081 7464844, 7510060, fax 081 7465001.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolka.lubelskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej nr 106109L w miejscowości Łuszczów Drugi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przebudowa drogi gminnej nr 106109L w miejscowości Łuszczów Drugi - długość 816m szerokość jezdni 4m.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Roboty pomiarowe

1.2. Roboty przygotowawcze w tym: wycinka 6 drzew i karczowanie 9 pni, rozbiórka istniejącej nawierzchni drogi gminnej.

1.3. Ułożenie rur osłonowych pod przewody elektryczne i telekomunikacyjne - 45 m.

1.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 653 m2

1.5. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm 1,5MPa grubości 10cm - 653m2

1.6. Dolna warstwa podbudowy z żużla pochodzącego z rozbiórki drogi - 653m2

1.7. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 3290 m2

1.8. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego grubości po zagęszczeniu 12cm - 3290m2

1.9. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych grubości 5cm - 3574m2

1.8. Wykonanie zjazdów - 63m2

1.9. Wykonanie poboczy szerokości 0,5m

1.10. Obsługa geodezyjna wykonywanych prac i wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

1.11. Minimalna wymagana gwarancja 24 miesiące.

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

data zakończenia: 20.08.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

Informacja na temat wadium:

1. zamawiający wymaga wniesienia wadium, Kwota wadium wynosi:

   3000zł., słownie: trzy tysiące złotych

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  3.1. pieniądzu,

  3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  3.3. gwarancjach bankowych,

  3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

  3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, póz. 1158zpóźn. zm.)

4. Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium (pkt. od 3.2 - 3.5.) - oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność dołącza do oferty.

5. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto:

   72193017092003006000950016 z dopiskiem: Wadium - Przebudowa drogi nr 106109L w miejscowości Łuszczów Drugi.

6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

7. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą.

8. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto zamawiającego.

9. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.

10. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy.

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

1.1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:

2.1. W zakresie posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności z pkt.1.1 Wykonawca spełni warunek jeśli posiada uprawnienia do wykonywania obiektów budowlanych będących przedmiotem zamówienia wynikające z zapisów przedstawionych dokumentach rejestrowych działalności gospodarczej.

2.2. W zakresie warunków wskazanych w pkt. 1.2 w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia niezbędne jest dysponowanie osobą przewidzianą do kierowania pracami posiadającą uprawnienia branży budowlanej-specjalności drogowej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów.

3. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

3.1. nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

z art. 22 Pzp opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

3.2. podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.

3.3. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.

3.4. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

3.5. nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp.

3.6. nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania oferta, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

4. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ustawy.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://new.bazagmin.pl/bip_wolka/

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy Wólka, pok. 6,7

Jakubowice Murowane 8

20-258 Lublin.

 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2008 godzina 10:00,

miejsce: Urząd Gminy Wólka, pok. 19-sekretariat

Jakubowice Murowane 8

20-258 Lublin.

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach:

30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 czerwca 2008 11:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 3259
23 czerwca 2008 12:23 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika.
23 czerwca 2008 12:09 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika.
23 czerwca 2008 11:26 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumnetu.