Przetargi

Przetarg Ograniczony - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turka - III etap

Przetarg Ograniczony

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turka - III etap.

 

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 126929 - 2008;

data zamieszczenia: 11.06.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka,

Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie,

tel. 081 7464844, 7510060, fax 081 7465001.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolka.lubelskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turka - III etap..

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Kanalizacja grawitacyjna:

- sieć kanalizacji z rur PVC typu Pragma fi= 200mm L=4389m

- studnie żelbetowe o średnicy 1200 mm szt. 19

- studnie z tworzywa fi= 400 mm szt. 64 szt.

- przyłącza z rur PVC typu Pragma fi= 160mm L=1516m

- studnie z tworzywa fi= 400 mm (przyłącza) szt. 70 szt

 

2. Przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego

3. Wykonanie projektu organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robót

4. Obsługa geodezyjna prowadzonych robót i wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

Minimalna wymagana gwarancja 36 miesięcy.

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.11.21.00-6, 45.23.24.00-6, 45.23.31.42-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

data zakończenia: 30.09.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

Informacja na temat wadium:

1. Wykonawcy zaproszeni do składania ofert w drugim etapie przetargu będą zobowiązani do wniesienia wadium, Kwota wadium wynosi:

   20 000zł., słownie: dwadzieścia tysięcy złotych

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  3.1. pieniądzu,

  3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  3.3. gwarancjach bankowych,

  3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

  3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, póz. 1158zpóźn. zm.)

4. Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium (pkt. od 3.2 - 3.5.) - oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność dołącza do oferty.

5. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto:

   72193017092003006000950016 z dopiskiem: Wadium - Kanalizacja sanitarna Turka III etap.

6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

7. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą.

8. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto zamawiającego.

9. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.

10. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy.

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną wykonawcy którzy:

 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli prowadzi on działalność gospodarczą w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym;

 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:

 

a) dysponuje minimum jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacji sanitarnych, wydanymi min 5 lat przed datą otwarcia ofert, posiadającą prawo pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i będącą członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

b) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej o wartości robót nie mniejszej niż 1000000 zł brutto

 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:

 

a) posiada środki finansowe na rachunku bankowym lub zdolność kredytową na kwotę minimum 500000 zł

 

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:

 

- nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Dodatkowo wykonawca zapewni minimum 36 miesięczny okres gwarancji liczony od daty odbioru końcowego.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu metodą: spełnia - nie spełnia.

 

Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki wykonawca spełnił.

 

Wykonawca, który nie spełnił choć jednego z ww. warunków zostanie wykluczony z postępowania.

 

W przypadku spełnienia wymaganych warunków przez większą liczbę wykonawców niż określonych w ogłoszeniu Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców którzy uzyskali najwięcej punktów w zakresie doświadczenia wykonawcy według wzoru poniżej:

 

A - liczba punktów za doświadczenie wykonawcy - maksymalnie 150 pkt wg następującego algorytmu:

 

A=(B/C)x100 + (D/E)x50

 

B =łączna ilość prawidłowo wykonanych robót budowlanych o wartości powyżej 1000000 zł brutto w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wykonawcy badanego, jakie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie

 

C= łączna ilość prawidłowo wykonanych robót budowlanych o wartości powyżej 1000000 zł brutto w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie jakie wykonał wykonawca, który udokumentował największą liczbę takich robót spośród wszystkich wykonawców, których wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie zostały odrzucone,

D =łączna wartość prawidłowo wykonanych robót budowlanych o wartości powyżej 1000000 zł brutto w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wykonawcy badanego, jakie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie

 

E= łączna wartość prawidłowo wykonanych robót budowlanych o wartości powyżej 1000000 zł brutto w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie jakie wykonał wykonawca, który udokumentował największą liczbę takich robót spośród wszystkich wykonawców, których wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie zostały odrzucone,

 

W przypadku gdy w wyniku przyznanej punktacji wykonawcy na pozycjach 6 i późniejszych mają taką samą liczbę punktów jak wykonawcy na pozycji 5 i wcześniejszych do składania ofert zostaną zaproszeni również wykonawcy, którzy mają identyczną liczbę punktów jak wykonawca na pozycji 5.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

A. Wykonawca chcący uczestniczyć w niniejszym postępowaniu składa pisemny wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 27 ust. 5 Prawa zamówień publicznych informacja o złożeniu tego wniosku może być przekazana telefonicznie przed upływem terminu składania wniosków. Wniosek uważa się za złożony w terminie jeżeli przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został on wysłany w formie pisemnej a Zamawiający otrzyma go nie później niż w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania wniosków.

 

B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Wykonawca składa następujące dokumenty:

 

B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

 

B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych - w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.

 

B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

 

B.4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

 

B.5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

 

B.6) Oświadczenie Wykonawcy, o którym mówi art. 50 ustawy Prawo zamówień publicznych o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 Prawa zamówień publicznych.

 

C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

 

C.1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie.

 

C.2) Dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane wydane min 5 lat przed datą otwarcia ofert osoby przewidzianej do kierowania pracami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacji sanitarnych i prawo pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

D.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

 

D.1) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy min. 500000zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

 

E. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

E.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1), B.3), B.5) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

E.2) Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. B.4) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

 

-Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. E zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. E.

 

F. W przypadku, kiedy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa kilka podmiotów (konsorcjum / spółki cywilne), musi on spełniać następujące dodatkowe warunki:

 

F.1) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu winien być podpisany przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.

 

F.2) Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela (partnera wiodącego) wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie (partnerów). Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy załączyć to upoważnienie w formie oryginału.

 

F.3) Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

F.4) Dokumenty, o których mowa w punktach B1, B2, B3, B4, B5, B6 każdy ze wspólników (partnerów) składa osobno, a w przypadku spółki cywilnej dodatkowo dokumenty z punktu B3 na spółkę cywilną.

 

G. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

 

 

 

G.1) Wyżej wymienione dokumenty (z wyjątkiem punktu B2) mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę (osoby) uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem -za zgodność z oryginałem-. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Upoważnienie z punktu B2 należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

 

G.2) Dokumenty należy przygotować w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

 

G.3) Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy, lub którzy złożyli dokumenty o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania (art. 26 ust. 3 ustawy Pzp).

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.3.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację istotnych warunków zamówienia zamawiający przekazuje wykonawcy wraz z zaproszeniem do składania ofert..

 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.06.2008 godzina 10:00,

miejsce: Urząd Gminy Wólka, pok. 19-sekretariat

Jakubowice Murowane 8

20-258 Lublin.

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację tej inwestycji

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 czerwca 2008 15:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 3279
11 czerwca 2008 15:57 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumnetu.