Przetargi

Przetarg nieograniczony - Remont budynku remizy OSP w Turce

Przetarg nieograniczony

Remont budynku remizy OSP w Turce

 

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 115824 - 2008;

data zamieszczenia: 30.05.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie,

tel. 081 7464844, 7510060, fax 081 7465001.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolka.lubelskie.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont budynku remizy OSP w Turce.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont budynku remizy OSP w Turce położonego na działce nr 246. Zakres robót obejmuje:

1. Ocieplenie ścian styropianem metodą lekką mokrą z tynkiem mineralnym 228 m2

2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i ocieplenie ścian fundamentowych 71 m2

3. Naprawa pękniętej ściany

4. Wykonanie wokół budynku opaski i chodnika z kostki brukowej 44m2

5. Minimalna wymagana gwarancja 24 miesiące.

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

data zakończenia: 12.08.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium:

1. zamawiający wymaga wniesienia wadium, Kwota wadium wynosi:

      1000zł., słownie: tysiąc złotych

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  3.1. pieniądzu,

  3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  3.3. gwarancjach bankowych,

  3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

  3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, póz. 1158zpóźn. zm.)

4. Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium (pkt. od 3.2 - 3.5.) - oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność dołącza do oferty.

5. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto:

   72193017092003006000950016 z dopiskiem: Wadium - Remont budynku remizy OSP w Turce.

6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

7. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą.

8. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto zamawiającego.

9. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.

10. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy.

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

1.1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:

2.1. W zakresie posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności z pkt.1.1 Wykonawca spełni warunek jeśli posiada uprawnienia do wykonywania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia wynikające z zapisów przedstawionych dokumentach rejestrowych działalności gospodarczej.

2.2. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia z pkt.1.2 Wykonawca spełni warunek jeśli dysponuje minimum jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającymi prawo pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz będącymi członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

3. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

3.1. nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

z art. 22 Pzp opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

3.2. podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.

3.3. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.

3.4. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

3.5. nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp.

3.6. nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania oferta, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

4. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ustawy.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://new.bazagmin.pl/bip_wolka/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy Wólka, pok. 6,7

Jakubowice Murowane 8

20-258 Lublin.

 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2008 godzina 10:00,

miejsce: Urząd Gminy Wólka, pok. 19-sekretariat

Jakubowice Murowane 8

20-258 Lublin.

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 maja 2008 14:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 3318
30 maja 2008 14:52 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika.
30 maja 2008 14:49 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumnetu.