Przetargi

Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkół prowadzonych przez Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji”

Ogłoszenie nr 563965-N-2018 z dnia 2018-05-25 r.

Gmina Wólka: Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkół prowadzonych przez Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Akademia kluczowych kompetencji” współfinansowanego z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 12.2. „Kształcenie Ogólne”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka, krajowy numer identyfikacyjny 431020150, ul. Jakubowice Murowane  8 , 20-258  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. +48 (81) 478 17 50, +48782333200, e-mail gmina@wolka.pl, tomasz.misiura@wolka.pl, faks +48(81) 7465001.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.wolka.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy Wólka z siedzibą w Jakubowicach Murowanych 8, 20-258 Lublin 62 (pokój nr 19 – Sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkół prowadzonych przez Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji”
Numer referencyjny: RI.271.13.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla niżej podanych szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Wólka: a) Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym, z siedzibą w Świdnik Mały 39, 20-258 Lublin, b) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łuszczowie, z siedzibą w Łuszczów Drugi 102, 20-258 Lublin, c) Oddział Gimnazjalny w Pliszczynie przy Szkole Podstawowej im. Róży Kołaczkowskiej w Pliszczynie, z siedzibą w Kolonia Pliszczyn 100, 20-258 Lublin. Zamówienie zaplanowano do realizacji w ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji” współfinansowanego z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa Nr. 12 „Edukacja, kwalifikacje, i kompetencje, Działanie Nr. 12.2. „Kształcenie Ogólne” zwanego dalej projektem. 2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia. 2.1. Zakres zamówienia obejmuje dostawę następującego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego: a) Komputer przenośny wraz systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem biurowym i antywirusowym x 53 szt. b) Dedykowane urządzenie umożliwiające ładowanie oraz zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym „Szafka” x 6 szt. c) Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne z funkcją drukowania, skanowania i kopiowania x 3 szt. d) Tablica interaktywna x 3 szt. e) Projektor x 6 szt. f) Wizualizer z projektorem x 3 szt. g) Serwer plików NAS min. 4 dyskowy x 3 zest. h) Router x 3 szt. 2.2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 2.2.1. Wykonawca dostarczy sprzęt zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w Szczegółowym opis przedmiotu zamówienia wraz z specyfikacją asortymentowo-cenową na sprzęt komputerowy stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ. 2.2.2. Sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji. 2.2.3. Sprzęt musi być gotowy do pracy. 2.2.4. Sprzęt musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu. 2.2.5. Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych. 2.2.6. Sprzęt musi posiadać indywidualny numer fabryczny. 2.2.7. Sprzęt musi posiadać certyfikaty, atesty świadectwa dopuszczenia do użytkowania lub inną dokumentację potwierdzającą, że spełnia wymagane prawem normy. 2.2.8. Sprzęt musi być kompletny (posiadać niezbędne wyposażenie: okablowanie, materiały startowe, baterie, złącza, zasilacze, gniazda, kable, sterowniki na płycie CD lub DVD, oprogramowanie, instrukcje, przewód zasilający, kartę gwarancyjna). 2.2.9. Sprzęt musi zostać skonfigurowany oraz dostarczony przez Wykonawcę własnym transportem, na jego koszt i ryzyko do miejsca wskazanego w pkt. 3.1. SIWZ oraz wniesiony przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko. Pracownicy muszą zostać poinstruowaniu w zakresie jego obsługi, działania i konserwacji. 2.2.10. Elementy składowe w złożonych zestawach komputerowych muszą współpracować ze sobą. 2.2.11. Po dostawie, skonfigurowanego sprzętu komputerowego i poinstruowaniu personelu Zamawiającego zostanie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron protokół odbioru sprzętu, przygotowany przez Wykonawcę. 2.2.12. Wykonawca będzie zobowiązany wystawić trzy kopie protokołu, (dwie kopie dla Zamawiającego oraz jedną kopię dla Wykonawcy) zawierające: lp., nazwę jednostki, adres dostawy oraz instalacji sprzętu, imię i nazwisko osoby do której sprzęt został dostarczony, nazwę i model zamawianego sprzętu, numer fabryczny sprzętu, data zamówienia, data dostawę, datę odbioru, kwotę sprzętu netto, brutto, vat, podpisy dostawcy i obiorcy. Podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu stron protokół odbioru sprzętu zostanie przesłany przez wykonawcę do osoby po stronie zamawiającego wskazanej w umowie 2.2.13. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia z najwyższą starannością. 2.2.14. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania bezterminowej licencji na system operacyjny oraz pakiet biurowy wraz z dostawą sprzętu. 2.2.15. Nie dopuszcza się zastosowania tzw. overclockingu, tj. podwyższania częstotliwości taktowania procesora karty graficznej, szyny systemowej lub innego podzespołu komputerowego ponad wartość określoną przez producenta jako dopuszczalną. 2.2.16. Wykonawca zobowiązuje się do niewypowiadania udzielonych/dostarczonych przez Wykonawcę licencji na korzystanie z oprogramowania i gwarantuje, że licencje dotyczące oprogramowania udzielone/dostarczone przez wykonawcę nie zostaną wypowiedziane. 2.2.17. Wykonawca wraz ze sprzętem komputerowym dostarczy: a) instrukcję jego obsługi/użytkowania instrukcję obsługi/użytkowania sprzętu opisującą podstawowe funkcje w języku polskim b) dokument gwarancyjny sprzętu wystawiony przez Wykonawcę oraz kartę gwarancyjną wystawioną przez producenta sprzętu komputerowego oddzielnie dla każdego dostarczanego urządzenia, c) bezterminową licencję na dostarczone oprogramowanie biurowe i system operacyjny, d) w przypadku oprogramowania tj. systemu operacyjnego, pakietu Office wykonawca dostarczy nr licencji oraz nr autoryzacji 2.2.18. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu oznakowanego znakiem CE lub równoważnym. 2.2.19. Wymagania dotyczące warunków gwarancji: a) Wymagana długość okresu gwarancji: gwarancja na sprzęt wynosi: minimum 24 miesiące. b) Wszystkie terminy gwarancji będą liczone od daty podpisania protokołu odbioru sprzętu przez Zamawiającego. c) Gwarancja obejmuje bezpłatne: diagnozy, ekspertyzy, konieczne ustawienia i regulacje (ustawienie standardowych parametrów sprzętu), naprawy, wymiany, koszt transportu sprzętu do miejsca lokalizacji serwisu gwarancyjnego i z powrotem. d) Każda naprawa gwarancyjna przedłuża gwarancję o czas przerwy w eksploatacji sprzętu. e) Wykonawca wystawi i dostarczy wraz ze sprzętem kartę gwarancyjną zgodną z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji. Ponadto wykonawca dostarczy oryginalną gwarancję producenta. f) Warunki gwarancji nie mogą nakazywać zamawiającemu przechowywania opakowań, w których sprzęt zostanie dostarczony. Jeżeli dla zachowania gwarancji producenta konieczna jest rejestracja sprzętu internetowo wykonawca zobowiązany jest umieścić informację o sprzęcie we właściwych systemach przekazując Zamawiającemu wszystkie informacje w tym zakresie. 2.2.20. Wymagania dotyczące serwisu: a) czas naprawy nie dłużej niż 10 dni roboczych. b) czas dostawy nowego sprzętu wynikającego z wykonanych dwóch napraw tego samego elementu/sprzętu lub braku możliwości naprawy, nie dłużej niż 3 dni robocze. c) wykonawca jest zobowiązany do zachowania poufności wszelkich danych uzyskanych w trakcie wykonywania czynności serwisowych, d) wykonawcy nie wolno wykonywać żadnych kopii dysków twardych lub danych cząstkowych w trakcie wykonywania napraw gwarancyjnych sprzętu, e) w przypadku awarii/uszkodzenia nośnika danych (dysk SSD, HDD) wykonawcy dostarczy dysk taki sam lub o parametrach i pojemności nie gorszej. Uszkodzony nośnik danych (dysk SSD, HDD) pozostanie u zamawiającego. f) w przypadku dwóch napraw tego samego sprzętu w okresie gwarancji wykonawca będzie zobowiązany dokonać wymiany sprzętu na nowy o parametrach nie gorszych. Liczba ta nie obejmuje napraw wynikających z niewłaściwej eksploatacji sprzętu przez zamawiającego oraz przypadków losowych niezależnych od wykonawcy. Wymiana nie powoduje zwiększenia kwoty umowy. 2.2.21. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za udzielone warunki serwisu i gwarancji. 2.2.22. Przedłożenie przez wykonawcę gwarancji producenta sprzętu nie będzie zwalniało wykonawcy z obowiązku realizowania gwarancji lub pełnienia innych obowiązków wynikających z umowy. 2.2.23. Części wymienione, zużyte pozostające po naprawie, pozostają w dyspozycji Zamawiającego. Do oferty należy załączyć wypełnione szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze specyfikacją asortymentowo-cenową na sprzęt komputerowy (wg wzoru - załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia). Do oferty również należy dołączyć – w odniesieniu do oferowanych urządzeń wydruki wyników testów zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. UWAGA! Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu wraz z wydrukami wyników testów będzie stanowić treść oferty (jej uszczegółowienie) i w związku z tym nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ww. ustawy. Niezłożenie dokumentów stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, jako niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 30213100-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30200000-1
30232110-8
30216110-0
48000000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
  30    

II.9) Informacje dodatkowe: Oferty równoważne: 1. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia lub pochodzenie materiałów, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. 2. W przypadku oferowania przez wykonawcę sprzętu „równoważnego” w stosunku do określonego przez zamawiającego w Załączniku nr 2 do SIWZ, ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na wykonawcy. 3. Przez sprzęt „równoważny” zamawiający rozumie sprzęt o parametrach technicznych i funkcjonalnościach takich samych bądź lepszych w stosunku do sprzętu wymaganego przez zamawiającego. 4. Wykonawca oferujący sprzęt równoważny będzie zobowiązany wskazać w ofercie nazwę sprzętu, typ, nazwę producenta, który oferuje oraz przedstawić w ofercie dokładny (pełny) opis techniczny oferowanych zamienników zawierający wszystkie parametry techniczne określone w Załączniku nr 2 do SIWZ oraz dołączyć do oferowanego sprzętu równoważnego wyniki testu wydajnościowego PassMark potwierdzające spełnienie wymagań i dokumenty analogiczne jak do sprzętu wymaganego przez Zamawiającego.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia przez niego działalności jest krótszy to w tym okresie: wykonał minimum dwie dostawy polegające na dostawie i montażu sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 złotych brutto każda (dotyczy jednego zamówienia, dostawy).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czynie nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy. 3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nie udostepnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy. 4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 4.3. nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 4.2.3. SIWZ 5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy) – wg Załącznika Nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.3.1 SIWZ winien złożyć każdy wykonawca. 2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw: minimum dwie dostawy polegające na dostawie, montażu sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 60.000,00 brutto złotych każda – wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców - w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 3. Wycenę ofertową przygotowaną zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z specyfikacją asortymentowo-cenową" 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 5. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) do dnia 4 czerwca 2018 r. do godz. 10:00. 2. Wadium może być wnoszone: 2.1. w pieniądzu – należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: 94 8689 0007 6500 0108 2000 0040 tytułem: Wadium - Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkół prowadzonych przez Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji" termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego Zaleca się dołączenie do oferty kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 2.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359) – składane w oryginale w miejscu składania ofert przetargowych tj. Urząd Gminy Wólka z siedzibą w Jakubowicach Murowanych 8, 20-258 Lublin 62 (pokój nr 19 – Sekretariat) za potwierdzeniem przyjęcia przed upływem terminu składania ofert lub załączone do oferty (tj. w kopercie z ofertą) 2.3. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: 2.3.1. być wystawione na Gminę Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62, 2.3.2. zawierać w swojej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP, 2.3.3. okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 3. Zamawiający zwróci wadium w sposób odpowiadający formie wnoszenia w przypadkach wymienionych w art. 46 ust 1, 1a oraz 2 ustawy. W przypadku wpłaty przelewem Zamawiający zwróci kwotę wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy prowadzenia rachunku, pomniejszoną o koszty prowadzenia rachunku oraz o prowizje bankowe. 4. Zamawiający zatrzyma wadium w wypadku, gdy zajdzie jedna z okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a lub 5 ustawy. 5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6. W przypadku, gdy wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z zapisem art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto (C) 60,00
Okres gwarancji (G) 15,00
Termin dostawy (D) 25,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przesłanek przewidzianych w art. 144 Pzp oraz następujących przypadków: 1) zmiany terminu realizacji zamówienia: a) poprzez jego przedłużenie ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące np. braku przygotowania/przekazania miejsca realizacji; b) poprzez jego przedłużenie ze względu na obiektywne przyczyny niezawinione przez Strony w tym również spowodowane przez tzw. „siłę wyższą” np. pożar, zalanie itp.; We wskazanych powyżej przypadkach Strony obowiązane są wzajemnie się poinformować o zaistniałych okolicznościach wraz z ich szczegółowym opisaniem. W przypadku ustalenia, iż zaistniały przesłanki umożliwiające dokonanie tej zmiany, Zamawiający wyrazi pisemną zgodę; 2) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu zamówienia lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia wydajności urządzeń oraz bezpieczeństwa, w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub zakończenia produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia bądź jego elementów oraz gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca obowiązany jest poinformować Zamawiającego (w terminie obowiązywania Umowy) o zaistniałej sytuacji wraz ze szczegółowym opisaniem zaistniałej zmiany i wynikających stąd konsekwencji, przedstawiając jednocześnie stosowne oświadczenie producenta. W przypadku ustalenia, iż zaistniały przesłanki umożliwiające dokonanie tej zmiany, Zamawiający wyrazi pisemną zgodę; 3) zaistnienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy. W takim przypadku Strony winny się powiadomić (w terminie obowiązywania Umowy) o zaistniałej sytuacji wraz ze szczegółowym opisaniem zaistniałej zmiany i wynikających stąd konsekwencji, przedstawiając jednocześnie propozycję zmiany. W zależności od tego, czy zmiana wpływa na zapisy Umowy czy też wyłącznie na kwestie nie uregulowane w niej pisemnie, Zamawiający przygotuje odpowiednio Aneks do Umowy lub wyrazi pisemną zgodę na zmianę. 2. Wszystkie zmiany dotyczące ustaleń zawartych w niniejszej Umowie wymagają każdorazowo formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 3. Wszystkie zmiany dotyczące ustaleń zawartych w niniejszej umowie wymagają każdorazowo formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmiany określonej w § 6 ust. 2. Umowy 4. Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o okolicznościach powodujących, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-04, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ powinien być skierowany na adres: Urząd Gminy Wólka z siedzibą w Jakubowicach Murowanych 8, 20-258 Lublin 62, e-mail: gmina@wolka.pl oraz michal.suchodolski@wolka.pl. z dopiskiem: Dostawa sprzętu komputerowego oraz pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z robotyki dla Szkół prowadzonych przez Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji” 2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania powyższego wniosku. 3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ. Wprowadzona zmiana zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 4. W przypadku, gdy Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, przesyła zapytania równocześnie w wersji edytowalnej na adres: e-mail na adres: michal.suchodolski@wolka.pl 5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Michał Suchodolski - michal.suchodolski@wolka.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 maja 2018 11:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Suchodolski
Ilość wyświetleń: 1325
04 lipca 2018 15:54 (Michał Suchodolski) - Opublikowanie dokumentu.
04 lipca 2018 15:54 (Michał Suchodolski) - Dodanie załącznika [informacja_o_wykluczeniu_wykonawcy_i_zawiadomienie_o_uniewaznieniu_po stepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 czerwca 2018 12:47 (Michał Suchodolski) - Opublikowanie dokumentu.