Przetargi

Informacja o wykluczeniu wykonawcy z postępowania oraz zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczej dla szkół podlegających pod Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji”

 

W zgodzie z art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r . poz. 1579 z późn. zm.), zwanej w dalszej części pisma „ustawą” Zamawiający Gmina Wólka z siedzibą w Jakubowicach Murowanych 8, 20-258 Lublin informuje, że w dniu 18.05.2018r unieważnione  zostało postępowanie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczej dla szkół podlegających pod Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji”

 

  1. Zamawiający Gmina Wólka działając na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy informuje o wykluczeniu z postępowania Wykonawcy Nowa Szkoła Sp. z o.o.
    ul. POW 25, 90-248 Łódź

 

Uzasadnienie:

Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy, wezwał Wykonawcę do złożenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 maja 2018r aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,
to jest:

  1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda od Wykonawcy następujących dokumentów:

a)      Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw (minimum dwie dostawy polegające na dostarczeniu, montażu i instalacji wyposażenia szkolnych pracowni przyrodniczych o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 złotych netto każda) (dotyczy jednego zamówienia, dostawy) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykaz powinien być sporządzony według Załącznika nr 3 do SIWZ w celu potwierdzenia warunku określonego w punkcie 4.2.3. SIWZ  „posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej”

  1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu warunków udziału zamawiający żąda następujących dokumentów:

a)      Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

 

Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie złożył w/w dokumentów przez co nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o wykluczeniu w/w Wykonawcy na mocy art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy    

 

  1. Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy zgodnie, z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Uzasadnienie

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę: 405 400,00 zł.
Cena oferty najkorzystniejszej po wykluczeniu z postępowania publicznego z powodu powyżej opisanych przesłanego Wykonawcy Nowa Szkoła Sp. z o.o. ul. POW 25, 90-248 Łódź opiewała na kwotę: 408 599,69 zł. Mając na uwadze powyższe konieczne byłoby podjęcie decyzji o zwiększeniu kwoty na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

 

Art. 86 ust. 3 ustawy stanowi, że bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota ta wynosi: 405 400,00 zł brutto i taką kwotę zamawiający ma zagwarantowaną w budżecie.

Oferta z najniższą po wykluczeniu Wykonawcy Nowa Szkoła Sp. z o.o. ul. POW 25, 90-248 Łódź opiewa na kwotę 408 599,69 zł brutto. Tylko w gestii Zamawiającego jest, czy skorzysta on z w/w podstawy do unieważnienia postępowania, czy też będzie poszukiwał środków na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. Kwota, którą zamawiający podaje bezpośrednio przed otwarciem ofert, jest jedynie jego deklaracją na temat środków finansowych, jakie w danym momencie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponadto powyższe środki pochodzą z projektu „Akademia kluczowych kompetencji” współfinansowanego z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 12.2. „Kształcenie Ogólne” i ewentualne zmiany w budżecie wymagałby zgody Zarządu Województwa Lubelskiego jako Instytucji Zarządzającej RPO WL 2014-2020.
W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzje o nie zwiększaniu ilości środków przeznaczonych na sfinansowanie w/w zamówienia.

 

Biorąc pod uwagę powyższe postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń i opublikowano na strona internetowej Zamawiającego w dniu 18.05.2018 r

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Referaty

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Infrastruktury
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 maja 2018 14:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Suchodolski
Ilość wyświetleń: 1380
18 maja 2018 14:32 (Michał Suchodolski) - Opublikowanie dokumentu.
18 maja 2018 14:32 (Michał Suchodolski) - Dodanie załącznika [informacja_o_wykluczeniu_wykonawcy_i_zawiadomienie_o_uniewaznieniu_po stepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
18 maja 2018 14:31 (Michał Suchodolski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)