Przetargi

Gmina Wólka ogłasza przetarg na sprzedaż używanego urządzenia ciśnieniowego do udrażniania kanalizacji Pyton na przyczepie

Jakubowice Murowane, dnia 07-12-2017

Nr sprawy: RI.2632.2.1.2017.TM

Ogłoszenie o przetargu

na sprzedaż używanego urządzenia
ciśnieniowego do udrażniania kanalizacji Pyton na przyczepie.

Gmina Wólka ogłasza pierwszy pisemny przetarg na sprzedaż używanego urządzenia Pyton do udrażniania kanalizacji na przyczepie.

Przetarg ma charakter nieograniczony - każdy może wziąć udział w przetargu.

1. Sprzedający: Gmina Wólka, 

z siedzibą w Jakubowicach Murowanych 8, 20-258 Lublin 62, NIP: 713-287-29-53,

reprezentowana przez: Edwin Gortat - Wójt Gminy

tel. (81)7464844, fax: (81) 7465001, e-mail: gmina@wolka.pl

Godziny  pracy Urzędu Gminy Wólka: od poniedziałku do piątku, od 7:30 do 15:30.

Osoba do kontaktu: Tomasz Misiura tel. (81)4781766

 

2. Przedmiot przetargu:

 

Urządzenie ciśnieniowe do udrażniania kanalizacji Pyton na przyczepie

Maszyna zakupiona jako fabrycznie nowa, używana była przez sprzedającego do udrażniania gminnych sieci kanalizacyjnych w latach 2005-2017.

1) Podstawowe cechy maszyny:

- Producent: KanRo Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

- Typ urządzenia: 120/50 PYTON.

- Rok produkcji:2005.

- Silnik: benzynowy, Briggs 18HP Vanguard.

- Pompa ciśnieniowa: Speck NP-25 o wydatku 50 L/min, 120 bar.

- Przyczepa: Niewiadów B 1000.

- Nr rejestracyjny: LUB 90JJ

- Data pierwszej rejestracji: 10-06-2005

- Data ważności badania technicznego: 16-08-2018

- Całkowita masa urządzenia napełnionego wodą wraz z podwoziem: 1000kg

Wyposażenie:

- wąż płuczący około 50m

- dwie standardowe małe głowice płuczące jedna mała głowica płucząca i pistolet do mycia (zmiana 18-12-2017)

- wąż do napełniania zbiornika na wodę

 

Szczegółowy opis w załączonej opinii technicznej przeprowadzonej przez rzeczoznawcę.

3) Cena wywoławcza: 6.500,00 zł brutto

 

3. Miejsce i termin, w którym można oglądać maszyny.

 

Oględziny maszyny możliwe są w siedzibie Urzędu Gminy Wólka w godzinach pracy.

 

4. Sposób przygotowania oferty.

1) Każdy oferent może złożyć tylko jedna ofertę.

2) Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią oferty. Kopertę należy opisać: „ Oferta zakupu urządzenia Pyton  w przetargu - nie otwierać przed terminem otwarcia”. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złe zapakowanie lub oznakowanie ofert.

 

3) Pisemna oferta złożona w przetargu powinna zawierać:

 a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,  telefon kontaktowy do oferenta,

b) oferowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza),

c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin (część formularza ofertowego),

d) oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy sprzedaży (część formularza ofertowego).

 

4) Wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy w załączeniu.

 

5. Miejsce i termin składania ofert.

1) Oferty należy składać do dnia 22-12-2017 do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Wólka, pok. 19, Jakubowice Murowane 8 20-258 Lublin.

2) Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty, a nie data jej nadania. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

6. Wadium

1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 600,00zł

2) Wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: 94868900076500010820000040, tytułem: Wadium - zakup urządzenia Pyton. W terminie do dnia poprzedzającego termin składania ofert tj. do 21-12-2017r.

3) Sprzedający przed otwarciem ofert sprawdzi warunek wpłaty wadium. Oferty nie zabezpieczone wadium zostaną odrzucone.

4) Wadia wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zostaną zwrócone w terminie 7 dni od dnia wyboru lub odrzucenia oferty.

5) Wadium wpłacone przez nabywcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zaliczone na poczet ceny.

6) Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży lub uchyla się od zapłaty ceny.

7) Termin związania ofertą wynosi  30 dni od terminu składania ofert.

 

6. Miejsce i termin otwarcia ofert.

 Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 22-12-2017r. o godzinie 10:15 w sali konferencyjnej urzędu gminy, pok. nr 22.

 

7. Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty.

1) Sprzedający odrzuca oferty jeśli:

- oferta została złożona w niewłaściwym miejscu lub po wyznaczonym terminie,

- oferent złożył więcej niż jedną ofertę,

- oferta nie zawiera wymaganej treści, jest niekompletna lub jest nieczytelna lub gdy budzi wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,

- oferta nie została zabezpieczona wadium

- zaoferowana cena jest niższa od ceny wywoławczej.

2) Sprzedający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która zawiera najwyższą cenę zakupu.

3) W przypadku gdy najwyższą jednakową cenę zaoferuje dwóch lub więcej oferentów zostanie przeprowadzona ustna aukcja, w której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach. O terminie ewentualnej aukcji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie lub mailem, a w przypadku gdy byli obecni przy otwarcia ofert - ustnie podczas otwarcia.

4) O wyborze oferty oferenci zostaną powiadomieni pisemnie lub mailem, a informacja o złożonych ofertach i wybranej ofercie zostanie zamieszczona na stronie BIP sprzedającego.

 

8. Zasady zawarcia umowy sprzedaży.

1) Nabywca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie do 7 dni roboczych od wyboru oferty pod rygorem utraty wadium.

2) Nabywca zobowiązany jest do zapłacenia ceny w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży i wystawienia faktury, pod rygorem utraty wadium.

3) Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu należności przez kupującego.

4) Wszelkie ewentualne koszty transakcji pokrywa kupujący.

5) Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

9. Informacje uzupełniające.

1) Sprzedający zastrzega sobie  możliwości unieważnienia przetargu w każdym momencie, bez podania przyczyny.

2) Przystąpienie do przetargu oznacza, że oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego ogłoszenia. 

Zdjęcia

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2017 14:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1164
18 grudnia 2017 10:15 (Tomasz Misiura) - Dodanie zdjęcia [wyposazenie.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 grudnia 2017 10:15 (Tomasz Misiura) - Dodanie zdjęcia [silnik2.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 grudnia 2017 10:15 (Tomasz Misiura) - Dodanie zdjęcia [silnik1.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)