Przetargi

Przetarg Nieograniczony - Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2017-2018 i 2018-2019

Przetarg Nieograniczony

 

Ogłoszenie nr 611868-N-2017 z dnia 2017-11-06 r.

Gmina Wólka: Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2017-2018 i 2018-2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka, krajowy numer identyfikacyjny 431020150, ul. Jakubowice Murowane  8 , 20-258  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. +48(81)7464844, +48782333200, e-mail wolka@bazagmin.pl, tomasz.misiura@wolka.pl, faks +48(81) 7465001.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.wolka.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.wolka.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin , pokój nr 19 - Sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2017-2018 i 2018-2019
Numer referencyjny: RI.271.12.2017.TM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
wszystkie części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa zimowego utrzymania dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2017-2018 i 2018-2019 z podziałem na 5 rejonów. Usługa polega na utrzymaniu przejezdności dróg i przechodności chodników tj. usuwaniu śniegu i śliskości zimowej w okresie zimowym trwającym od listopada do kwietnia, przy czym wyróżnia się okres podwyższonej gotowości odśnieżania obejmujący miesiące: grudzień, styczeń, luty, w których wykonawca obowiązkowo udostępnia do używania zamawiającemu system monitoringu-lokalizacji sprzętu odśnieżającego na pługi i piaskarki. Wykonawca przy utrzymywaniu dróg i chodników powinien zachować szczególną staranność przy odśnieżaniu miejsc z których korzystają osoby niepełnosprawne i jeśli pozwala na to sytuacja w pierwszej kolejności utrzymywać takie miejsca. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kierowców i operatorów sprzętu odśnieżającego. Łączna ilość we wszystkich rejonach utrzymywanych dróg wynosi 119,74 km, a chodników 13,86 km. Zamawiający podzielił zamówienie na części, zgodnie z art. 36aa ustawy, przy czym każdy rejon stanowi odrębną część zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia. Zamawiający nie ogranicza ilości części zamówienia, na które będzie udzielone zamówienie jednemu wykonawcy. Rejony (części zamówienia): I - miejscowości: Bystrzyca, Sobianowice, łącznie 13,04 km dróg, II - miejscowości: Łuszczów Pierwszy, Łuszczów Drugi, łącznie 29,73 km dróg, III - miejscowości: Pliszczyn, Kolonia Pliszczyn, Łysaków, Rudnik, łącznie 28,84 km dróg, IV - miejscowości: Turka oś. Borek i Turka -wieś, część Długiego i Biskupia-Kolonii łącznie 25,80 km dróg i 10,37 km chodników, V - miejscowości: Świdnik Duży Pierwszy i Drugi, Świdnik Mały i Kolonia Świdnik Mały, Biskupie-Kolonia, Świdniczek, Wólka, Jakubowice Murowane łącznie 22,33 km dróg i 3,49 km chodników.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu jeśli odrębnie dla każdej części zamówienia, na którą składana jest oferta wykaże się dysponowaniem: - dla części I zamówienia (rejon Bystrzyca, Sobianowice): jednym pługiem drogowym (pojazd mechaniczny wyposażony w pług sterowany o szerokości roboczej minimum 2,5m umożliwiający zgarnianie śniegu na pobocze, przy czym pług musi być wyposażony w gumowy lemiesz) oraz jedną ładowarką (pojazd mechaniczny typu ładowarka lub koparko-ładowarka do odśnieżania w przypadku obfitych opadów śniegu umożliwiający zgarnianie i ładowanie śniegu, o pojemności łyżki ładującej około 1m3) oraz jedną piaskarką drogową lub solarką (pojazd mechaniczny wyposażony w piaskarkę umożliwiającą równomierne pokrywanie co najmniej jednego pasa ruchu piaskiem i solą przy jednoczesnym unikaniu niepotrzebnego posypywania poboczy. Do usuwania śliskości zimowej może być wykorzystywana solarka tj. pojazd mechaniczny wyposażony w urządzenie zraszające jezdnię roztworem soli o szerokości co najmniej jednego pasa ruchu). Pług drogowy i ładowarka muszą stanowić odrębne pojazdy. - dla części II zamówienia (rejon Łuszczowy): jednym pługiem drogowym (pojazd mechaniczny wyposażony w pług sterowany o szerokości roboczej minimum 2,5m umożliwiający zgarnianie śniegu na pobocze, przy czym pług musi być wyposażony w gumowy lemiesz) oraz jedną ładowarką (pojazd mechaniczny typu ładowarka lub koparko-ładowarka do odśnieżania w przypadku obfitych opadów śniegu umożliwiający zgarnianie i ładowanie śniegu, o pojemności łyżki ładującej około 1m3) oraz jedną piaskarką drogową lub solarką (pojazd mechaniczny wyposażony w piaskarkę umożliwiającą równomierne pokrywanie co najmniej jednego pasa ruchu piaskiem i solą przy jednoczesnym unikaniu niepotrzebnego posypywania poboczy. Do usuwania śliskości zimowej może być wykorzystywana solarka tj. pojazd mechaniczny wyposażony w urządzenie zraszające jezdnię roztworem soli o szerokości co najmniej jednego pasa ruchu). Pług drogowy i ładowarka muszą stanowić odrębne pojazdy. - dla części III zamówienia (rejon (Pliszczyn, Kol. Pliszczyn, Łysaków, Rudnik)): jednym pługiem drogowym (pojazd mechaniczny wyposażony w pług sterowany o szerokości roboczej minimum 2,5m umożliwiający zgarnianie śniegu na pobocze, przy czym pług musi być wyposażony w gumowy lemiesz) oraz jedną ładowarką (pojazd mechaniczny typu ładowarka lub koparko-ładowarka do odśnieżania w przypadku obfitych opadów śniegu umożliwiający zgarnianie i ładowanie śniegu, o pojemności łyżki ładującej około 1m3) oraz jedną piaskarką drogową lub solarką (pojazd mechaniczny wyposażony w piaskarkę umożliwiającą równomierne pokrywanie co najmniej jednego pasa ruchu piaskiem i solą przy jednoczesnym unikaniu niepotrzebnego posypywania poboczy. Do usuwania śliskości zimowej może być wykorzystywana solarka tj. pojazd mechaniczny wyposażony w urządzenie zraszające jezdnię roztworem soli o szerokości co najmniej jednego pasa ruchu). Pług drogowy i ładowarka muszą stanowić odrębne pojazdy. - dla części IV zamówienia (rejon Turka): dwoma pługami drogowymi (pojazd mechaniczny wyposażony w pług sterowany o szerokości roboczej minimum 2,5m umożliwiający zgarnianie śniegu na pobocze, przy czym pług musi być wyposażony w gumowy lemiesz) oraz dwiema ładowarkami (pojazd mechaniczny typu ładowarka lub koparko-ładowarka do odśnieżania w przypadku obfitych opadów śniegu umożliwiający zgarnianie i ładowanie śniegu, o pojemności łyżki ładującej około 1m3) oraz dwiema piaskarkami drogowymi lub solarkami (pojazd mechaniczny wyposażony w piaskarkę umożliwiającą równomierne pokrywanie co najmniej jednego pasa ruchu piaskiem i solą przy jednoczesnym unikaniu niepotrzebnego posypywania poboczy. Do usuwania śliskości zimowej może być wykorzystywana solarka tj. pojazd mechaniczny wyposażony w urządzenie zraszające jezdnię roztworem soli o szerokości co najmniej jednego pasa ruchu) oraz dwoma pługami chodnikowym (pojazd mechaniczny o masie własnej do 2,5 tony z pługiem o szerokości roboczej od 1,0m do 1,5m z lemieszem gumowym) oraz dwiema piaskarkami chodnikowymi (pojazd mechaniczny o masie własnej do 2,5 tony wyposażony w piaskarkę z regulacją szerokości posypywania odpowiednią do szerokości chodnika) oraz jedną odśnieżarką spalinową z napędem na koła (urządzenie napędzane silnikiem spalinowym zbierające śnieg przy pomocy wirnika i odrzucające go na bok, sterowane przez operatora pieszego, posiadające napęd na koła lub gąsienice) oraz jednym pojazdem do wywozu śniegu (pojazd mechaniczny samowyładowczy). Pługi drogowe, chodnikowe i ładowarki muszą stanowić odrębne pojazdy. - dla części V zamówienia (rejon Świdniki, Biskupie Kolonia, Wólka): jednym pługiem drogowym (pojazd mechaniczny wyposażony w pług sterowany o szerokości roboczej minimum 2,5m umożliwiający zgarnianie śniegu na pobocze, przy czym pług musi być wyposażony w gumowy lemiesz) oraz jedną ładowarką (pojazd mechaniczny typu ładowarka lub koparko-ładowarka do odśnieżania w przypadku obfitych opadów śniegu umożliwiający zgarnianie i ładowanie śniegu, o pojemności łyżki ładującej około 1m3) oraz jedną piaskarką drogową lub solarką (pojazd mechaniczny wyposażony w piaskarkę umożliwiającą równomierne pokrywanie co najmniej jednego pasa ruchu piaskiem i solą przy jednoczesnym unikaniu niepotrzebnego posypywania poboczy. Do usuwania śliskości zimowej może być wykorzystywana solarka tj. pojazd mechaniczny wyposażony w urządzenie zraszające jezdnię roztworem soli o szerokości co najmniej jednego pasa ruchu) oraz jednym pługiem chodnikowym (pojazd mechaniczny o masie własnej do 2,5 tony z pługiem o szerokości roboczej od 1,0m do 1,5m z lemieszem gumowym) oraz jedną piaskarką chodnikową (pojazd mechaniczny o masie własnej do 2,5 tony wyposażony w piaskarkę z regulacją szerokości posypywania odpowiednią do szerokości chodnika) oraz jedną odśnieżarką spalinową z napędem na koła (urządzenie napędzane silnikiem spalinowym zbierające śnieg przy pomocy wirnika i odrzucające go na bok, sterowane przez operatora pieszego, posiadające napęd na koła lub gąsienice). Pług drogowy, chodnikowy i ładowarka muszą stanowić odrębne pojazdy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - potwierdzający dysponowanie odpowiednim sprzętem. Opis urządzeń technicznych zastosowanych przez wykonawcę w celu zapewnienia jakości - potwierdzający dysponowanie odpowiednim sprzętem.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz ofertowy w formie pisemnej (wg załącznika do siwz) - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. Oświadczenie stanowi część formularza ofertowego. W przypadku długiej listy podwykonawców wykonawca może dołączyć odrębne oświadczenie. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 4. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty lub rejestrów ogólnie dostępnych. 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dokument, musi określać w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Składający ofertę winien wnieść wadium na każdy rejon, na który składa ofertę przed upływem terminu składania ofert. Kwota wadium dla poszczególnych rejonów stanowiących odrębne części zamówienia wynosi: rejon I - Bystrzyca, Sobianowice, wadium 500,00zł słownie: pięćset złotych, rejon II - Łuszczów Pierwszy, Łuszczów Drugi, wadium 1000,00zł słownie: jeden tysiąc złotych, rejon III - miejscowości: Pliszczyn, Kolonia Pliszczyn, Łysaków, Rudnik, wadium 1000,00zł słownie: jeden tysiąc złotych, rejon IV - miejscowości: Turka oś. Borek i Turka -wieś, część Długiego i Biskupia-Kolonii wadium 1000,00zł słownie: jeden tysiąc złotych, rejon V - miejscowości: Świdnik Duży Pierwszy i Drugi, Świdnik Mały i Kolonia Świdnik Mały, Biskupie-Kolonia, Świdniczek, Wólka, Jakubowice Murowane, wadium 1000,00zł słownie: jeden tysiąc złotych. 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: 94868900076500010820000040, tytułem: Wadium - zimowe utrzymanie rejon ... (wymienić rejony). Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia oryginał dokumentu należy złożyć w miejscu składania ofert lub włożyć do koperty z ofertą, przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: 5.1. gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych 5.2. okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: 6.1. poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych. 6.2. poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
-nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

Wydłużony termin płatności wynagrodzenia

30,00

Monitoring pojazdów we wszystkich miesiącach odśnieżania

5,00

Czas reakcji w okresie podwyższonej gotowości

5,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia do odśnieżania dodatkowych odcinków dróg, weryfikacji ich długości lub odśnieżania własnym sprzętem, będącym na stanie Urzędu Gminy. Zamawiający dopuszcza możliwość przydzielenia poszczególnych dróg z jednego rejonu innemu wykonawcy po powiadomieniu wykonawców tak, aby maksymalnie wykorzystać sprzęt posiadany przez wykonawców, a przez to zwiększyć efektywność odśnieżania. Zmiany takie mogą mieć charakter stały lub czasowy. 2. Zamawiający dokona waloryzacji cen począwszy od listopada 2018r. w ten sposób, że ceny jednostkowe za godzinę pracy poszczególnego sprzętu podane w ofercie zostaną przemnożone przez wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla transportu we wrześniu 2018r. w stosunku do września 2017r. publikowany przez Główny Urząd Statystyczny 3. Dopuszczalne są zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy na mocy Umowy, w przypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: 1) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług stosownie do stawki ustalonej w przepisach prawa obowiązującego w okresie trwania umowy 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, póz. 1679 ze zm. ) stosownie do stawki ustalonej w przepisach prawa obowiązującego w okresie trwania umowy 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne stosownie do zmiany ustalonej w przepisach prawa obowiązującego w okresie trwania umowy - pod warunkiem złożenia przez wykonawcę wniosku o waloryzację wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w pkt 1 - 3, oraz wykazania przez wykonawcę, że zmiany określone w punktach 1),2),3) będą miała wpływ na koszty wykonania zamówienia wraz z pełnym uzasadnieniem, z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia dopuszczalności zmiany wynagrodzenia. Zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę wchodząca w życie z dniem 01-01-2018r. została przewidziana na etapie postępowania przetargowego i nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. Zmiany o których mowa powyżej, wchodzić będą każdorazowo w życie z dniem wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa w pkt. 1) - 3). W wypadku zmiany, o której mowa w pkt 1) powyżej, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 2) i 3) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania Umowy ponoszone przez Wykonawcę, wynikającą ze zmian wynagrodzeń, ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia zdrowotnego osób fizycznych bezpośrednio wykonujących czynności na rzecz Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami tych osób (bez względu na miejsce ich zatrudnienia). W przypadkach, o których mowa w pkt. 2) i 3), przed zawarciem aneksu, , Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie o wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2) i 3) wraz z dokumentami potwierdzającymi obowiązek poniesienia tych kosztów. Aneks, powinien być zawarty w terminie 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu powyższego oświadczenia przez Wykonawcę, przed wejściem w życie zmian, o których mowa w pkt 2) i 3).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Rejon I - miejscowości: Bystrzyca, Sobianowice

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zimowe utrzymanie łącznie 13,04 km dróg.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

Wydłużony termin płatności wynagrodzenia

30,00

Monitoring pojazdów we wszystkich miesiącach odśnieżania

5,00

Czas reakcji w okresie podwyższonej gotowości

5,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Rejon II - miejscowości: Łuszczów Pierwszy, Łuszczów Drugi

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zimowe utrzymanie łącznie 29,73 km dróg.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

Wydłużony termin płatności wynagrodzenia

30,00

Monitoring pojazdów we wszystkich miesiącach odśnieżania

5,00

Czas reakcji w okresie podwyższonej gotowości

5,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Rejon III - miejscowości: Pliszczyn, Kolonia Pliszczyn, Łysaków, Rudnik

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zimowe utrzymanie łącznie 28,84 km dróg.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

Wydłużony termin płatności wynagrodzenia

30,00

Monitoring pojazdów we wszystkich miesiącach odśnieżania

5,00

Czas reakcji w okresie podwyższonej gotowości

5,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

4

Nazwa:

Rejon IV - miejscowości: Turka oś. Borek i Turka -wieś, część Długiego i Biskupia-Kolonii

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zimowe utrzymanie łącznie 25,80 km dróg i 10,37 km chodników.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

Wydłużony termin płatności wynagrodzenia

30,00

Monitoring pojazdów we wszystkich miesiącach odśnieżania

5,00

Czas reakcji w okresie podwyższonej gotowości

5,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

5

Nazwa:

Rejon V - miejscowości: Świdnik Duży Pierwszy i Drugi, Świdnik Mały i Kolonia Świdnik Mały, Biskupie-Kolonia, Świdniczek, Wólka, Jakubowice Murowane

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zimowe utrzymanie łącznie 22,33 km dróg i 3,49 km chodników.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

Wydłużony termin płatności wynagrodzenia

30,00

Monitoring pojazdów we wszystkich miesiącach odśnieżania

5,00

Czas reakcji w okresie podwyższonej gotowości

5,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 listopada 2017 16:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1145
06 listopada 2017 17:10 (Tomasz Misiura) - Opublikowanie dokumentu.
06 listopada 2017 17:07 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [siwz_zimowe_utrzymanie_drog_20172019.zip] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
06 listopada 2017 16:55 (Tomasz Misiura) - Usunięcie załącznika [siwz_zimowe_utrzymanie_drog_20172019.zip] z dokumentu. (Dokument nieopublikowany)