Przetargi

Przetarg nieograniczony - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka w latach 2017-2019

03/10/2017    S189    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Lublin: Usługi związane z odpadami

2017/S 189-387187

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Wólka
Jakubowice Murowane 8
Lublin
20-258
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Gminy Wólka, pokój 26, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin
Tel.: +48 817464844
E-mail: wolka@bazagmin.pl
Faks: +48 817465001
Kod NUTS: PL814

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.wolka.pl/

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://bip.wolka.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Gminy Wólka, pokój nr 19 (sekretariat)
Jakubowice Murowane 8
Lublin
20-258
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Misiura
Tel.: +48 817510060
E-mail: wolka@bazagmin.pl
Kod NUTS: PL814

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.wolka.pl/

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka w latach 2017-2019.

 

Numer referencyjny: RI.271.11.2017
II.1.2)Główny kod CPV
90500000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka w latach 2017-2019. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowania całej masy odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, a także odbiór i zagospodarowanie odpadów gromadzonych w sposób selektywny z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) usytuowanego w m. Turka, os. Borek, ul. Brzozowa 32, plac k/targowiska, ze szkół na terenie gminy Wólka, z cmentarzy z terenu gminy Wólka, z budynku Urzędu Gminy Wólka oraz boiska Orlik w Turce.

Obecnie odpady komunalne odbierane są od około 11130 osób segregujących odpady i 585 osób nie segregujących odpadów oraz od lokali niemieszkalnych rozliczających się od pojemnika. Opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ z załącznikami.

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

 

Część pierwsza (rejon pierwszy)- odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz PSZOK przez okres 25 miesięcy z rejonu pierwszego

 

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Gmina Wólka.

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Część pierwsza (rejon pierwszy)- odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz PSZOK przez okres 25 miesięcy z rejonu pierwszego tj. sołectw: Biskupie-Kolonia, Długie, Jakubowice Murowane, Kolonia Świdnik Mały, Łuszczów Drugi, Łuszczów Pierwszy, Świdniczek, Świdnik Duży Drugi, Świdnik Duży Pierwszy, Świdnik Mały, Turka, Turka – os. Borek, Wólka.

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania całej masy odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Wykonawca zobowiązany jest również do odbioru i zagospodarowania odpadów gromadzonych w sposób selektywny z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) usytuowanego w m. Turka, os. Borek, ul. Brzozowa 32, plac k/targowiska, ze szkół na terenie gminy Wólka, z cmentarzy z terenu gminy Wólka, z budynku Urzędu Gminy Wólka oraz boiska Orlik w Turce.

Odpady komunalne w rejonie pierwszym odbierane są od około 8707 osób segregujących odpady i 423 osób nie segregujących odpadów oraz od lokali niemieszkalnych rozliczających się od pojemnika (segregowane odpady: 80x120L, 11x240L, 28x1100L; odpady niesegregowane: 10x120L, 13x1100L). W ciągu roku mieszkańcy rejonu I wytwarzają łącznie około 1539Mg odpadów segregowanych i zmieszanych oraz około 160Mg odpadów ulegających biodegradacji. Z punktu PSZOK rocznie odbierane jest około 218Mg odpadów. Szczegółowy zakres zamówienia dla każdej części opisany jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, we wzorach umów i załącznikach do SIWZ.

Dla obu części zamówienia Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych, wymaga dla obu części zamówienia zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.):

1) kierowcy samochodów odbierających odpady,

2) pracownicy dokonujący załadunku i rozładunku odpadów.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2017
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

 

W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej „ustawą”. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

 

Część druga zamówienia (rejon drugi) – odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych przez okres 25 miesięcy z rejonu drugiego

 

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Gmina Wólka.

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Część druga zamówienia (rejon drugi) – odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych przez okres 25 miesięcy z rejonu drugiego tj. sołectw: Bystrzyca, Kolonia Pliszczyn, Łysaków, Pliszczyn, Rudnik, Sobianowice.

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania całej masy odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Wykonawca zobowiązany jest również do odbioru i zagospodarowania odpadów z cmentarzy z terenu gminy Wólka. Odpady komunalne w rejonie drugim odbierane są od około 2423 osób segregujących odpady i 162 osób nie segregujących odpadów oraz od lokali niemieszkalnych rozliczających się od pojemnika (segregowane odpady: 12x120L, 5x1100L; odpady niesegregowane: 6x120L, 2x240L, 6x1100L). W ciągu roku mieszkańcy rejonu II wytwarzają łącznie około 434Mg odpadów segregowanych i zmieszanych oraz około 36Mg odpadów ulegających biodegradacji.

Szczegółowy zakres zamówienia dla każdej części opisany jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikach oraz we wzorach umów.

Dla obu części zamówienia Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych, wymaga dla obu części zamówienia zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.):

1) kierowcy samochodów odbierających odpady,

2) pracownicy dokonujący załadunku i rozładunku odpadów.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2017
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

 

W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej „ustawą”. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na odbiorze, transporcie i przekazaniu do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych na rzecz właścicieli nieruchomości w sposób ciągły, przez okres co najmniej 12 miesięcy o łącznej masie co najmniej 100,00 Mg (w ramach jednej umowy).

Spełnienie tego warunku jest wystarczające w przypadku składania oferty na jedną lub na obie części zamówienia.

Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza złoży wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający wykonanie co najmniej jednej usługi polegającej na odbiorze, transporcie i przekazaniu do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych na rzecz właścicieli nieruchomości w sposób ciągły, przez okres co najmniej 12 miesięcy o łącznej masie co najmniej 100,00Mg wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

Zamówienie realizowane będzie w oparciu o wzór umowy będący załącznikiem do SIWZ.

 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/11/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/11/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

 

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Wólka,

Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, pokój nr 20 lub 22.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

 

24 miesiące.

 

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu

1.2. spełniają następujące warunki udziału.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy;

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

3.1. Oświadczenia lub dokumenty składane wraz z ofertą:

3.1.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji:

3.1.1.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

3.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3.3. Oświadczenia lub dokumenty składane na wezwanie zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy zostały opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (ze względu na ograniczoną liczbę znaków w ogłoszeniu).

4. Składający ofertę zamówienia winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, odpowiednio dla każdej części zamówienia na którą składana jest oferta, w wysokości:

— cześć pierwsza 40 000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych),

— cześć druga 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

 

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
- nie dotyczy
- nie dotyczy
Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w

postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na

podstawie ustawy.

2.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca

się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo

w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem

elektronicznym.

4.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej

podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy

albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych

warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

6.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

stanowiących podstawę jego wniesienia.

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/09/2017

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 października 2017 09:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1080
12 października 2017 14:27 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_opublikowane_w_duue_2017ojs196403401p l.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2017 16:37 (Tomasz Misiura) - Usunięcie załącznika [specyfikacjaistotnychwarunkowzamowienia__odpady_komunalne_20172019.zi p] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2017 16:34 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [specyfikacjaistotnychwarunkowzamowienia__odpady_komunalne_20172019_po _modyfikacji_09102017.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)