Przetargi

Gmina Wólka ogłasza pierwszy pisemny przetarg na sprzedaż używanych maszyn budowlanych stanowiących własność gminy (koparko-ładowarki)

Jakubowice Murowane, dnia 01-09-2017

Nr sprawy: RI.2632.2.2017.TM

Ogłoszenie o przetargu

na sprzedaż używanych maszyn budowlanych (koparko-ładowarki)

Gmina Wólka ogłasza pierwszy pisemny przetarg na sprzedaż używanych maszyn budowlanych stanowiących własność gminy.

Przetarg ma charakter nieograniczony - każdy może wziąć udział w przetargu.

1. Sprzedający: Gmina Wólka, 

z siedzibą w Jakubowicach Murowanych 8, 20-258 Lublin 62, NIP: 713-287-29-53,

reprezentowana przez: Edwin Gortat - Wójt Gminy

tel. (81)7464844, fax: (81) 7465001, e-mail: wolka@bazagmin.pl

Godziny  pracy Urzędu Gminy Wólka: od poniedziałku do piątku, od 7:30 do 15:30.

Osoba do kontaktu: Tomasz Misiura tel. (81)7510060 w.36

 

2. Przedmiot przetargu - w przetargu sprzedawane są niezależnie dwie maszyny:

 

2.1. Koparko-ładowarka Komatsu WB 97S-2 (na równych kołach).

Maszyna używana przez sprzedającego od kwietnia 2009r. do kwietnia 2017 do codziennego utrzymania dróg i usuwania awarii wodociągów. Bieżące naprawy wykonywane były głównie przez serwis producenta.

1) Podstawowe cechy maszyny:

- Rok produkcji:2004

- Przebieg:13712mth (motogodzin)

- Moc silnika:73 kW

- Rozmiar kół: wszystkie koła jednakowych rozmiarów (opony Michelin 400/80-28)

- Skrzynia biegów: automatyczna

- Liczba kół skrętnych: 4

 Ramię koparki:

- Rodzaj ramienia: teleskopowe 

- Maksymalna głębokość kopania: 6,1m

- Sposób podłączania osprzętu: szybkozłącze do mocowania łyżek

- Dodatkowe wyjścia: wyjście na hydrauliczny młot wyburzeniowy

Ramię ładowarki:

- Udźwig maksymalny na poziomie gruntu: 5300 kg

- Maksymalna wysokość wysypywania 2,75 m

- Sposób mocowania osprzętu: szybkozłącze do mocowania łyżek/pługu

 

2) Osprzęt sprzedawany razem z koparko-ładowarką:

Łyżka ładowarki:

- Rodzaj łyżki: wielofunkcyjna (4x1), dzielona, umożliwiająca ładowanie, płytkie kopanie, zasypywanie, spychanie,  równanie   

- Pojemność łyżki ładowarki: 1,03 m3

Widły do palet:

- Sposób mocowania: montowane do łyżki wielofunkcyjnej

Pług do odśnieżania:

- Rok produkcji: 2009

- Miejsce zamontowania: mocowany z przodu w miejsce łyżki

- Sposób mocowania: montowany na szybkozłącze

- Rodzaj lemiesza: lemiesz bezpieczny dla nawierzchni dróg (gumowy),

- Sterowanie pługiem: głowica skrętna (prawo-lewo) sterowana z kabiny      

- Szerokość pługu (lemiesza): 2,65 m

Łyżki koparki:

Zestaw czterech łyżek kopiących o różnej szerokości :

- 30 cm

- 60 cm

- 90 cm

- skarpówka 150cm

Dokumentacja:

- Instrukcja  obsługi w języku polskim

- Katalog części zamiennych

- Wyposażenie dodatkowe: w kabinie zamontowane jest radio i głośniki.

 

Szczegółowy opis w załączonej opinii technicznej przeprowadzonej przez rzeczoznawcę i broszurze producenta

3) Cena wywoławcza: 78.200,00 zł brutto

 

2.2.  Koparko spycharka Białoruś MTZ-82. Rok produkcji 1990. Ostatnio używana jako maszyna rezerwowa do odśnieżania. W zestawie lemiesz do spychania ziemi i pług do odśnieżania. Koparka sprawna. Szczegółowy opis w załączonej opinii technicznej przeprowadzonej przez rzeczoznawcę. Maszyna posiada ważne ubezpieczenie
OC do 31-10-2017 i badanie techniczne do 08-02-2019 (zarejestrowana jako ciągnik rolniczy).

Cena wywoławcza:10.400,00 zł brutto

 

3. Miejsce i termin, w którym można oglądać maszyny.

Maszyny znajdują się na placu przy urzędzie Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8.

Oględziny maszyn możliwe są w godzinach pracy Urzędu Gminy Wólka.

W przypadku chęci uruchomienia maszyny, dokonania jazdy próbnej prosimy o wcześniejsze telefoniczne uprzedzenie w celu zarezerwowania czasu naszego operatora.

 

4. Sposób przygotowania oferty.

1) Każdy oferent może złożyć tylko jedna ofertę na jedną lub na obie koparki.

2) Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią oferty. Kopertę należy opisać: „ Oferta zakupu używanej koparki  w przetargu - nie otwierać przed terminem otwarcia”. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złe zapakowanie lub oznakowanie ofert.

 

3) Pisemna oferta złożona w przetargu powinna zawierać:

 a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,  telefon kontaktowy do oferenta,

b) oferowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza),

c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

d) oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy sprzedaży.

 

4) Wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy w załączeniu.

 

5. Miejsce i termin składania ofert.

1) Oferty należy składać do dnia 19-09-2017 do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Wólka, pok. 19, Jakubowice Murowane 8 20-258 Lublin.

2) Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty, a nie data jej nadania. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

6. Wadium

1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości odpowiednio dla każdej maszyny:

Komatsu - 7000,00zł

Białoruś - 500,00zł

2) Wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: 94868900076500010820000040, tytułem: Wadium - zakup używanej koparki. W terminie do dnia poprzedzającego termin składania ofert tj. do 18-09-2017r.

3) Sprzedający przed otwarciem ofert sprawdzi warunek wpłaty wadium. Oferty nie zabezpieczone wadium zostaną odrzucone.

4) Wadia wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zostaną zwrócone w terminie 7 dni od dnia wyboru lub odrzucenia oferty.

5) Wadium wpłacone przez nabywcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zaliczone na poczet ceny.

6) Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży lub uchyla się od zapłaty ceny.

7) Termin związania ofertą wynosi  30 dni od terminu składania ofert.

 

6. Miejsce i termin otwarcia ofert.

 Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 19-09-2017r. o godzinie 10:15 w sali konferencyjnej urzędu gminy, pok. nr 22.

 

7. Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty.

1) Sprzedający odrzuca oferty jeśli:

- oferta została złożona w niewłaściwym miejscu lub po wyznaczonym terminie,

- oferent złożył więcej niż jedną ofertę,

- oferta nie zawiera wymaganej treści, jest niekompletna lub jest nieczytelna lub gdy budzi wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,

- oferta nie została zabezpieczona wadium

- zaoferowana cena jest niższa od ceny wywoławczej.

2) Sprzedający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która zawiera najwyższą cenę zakupu odrębnie dla każdej maszyny.

3) W przypadku gdy najwyższą jednakową cenę zaoferuje dwóch lub więcej oferentów zostanie przeprowadzona ustna aukcja w której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach. O terminie ewentualnej aukcji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie lub mailem , a w przypadku gdy byli obecni przy otwarcia ofert - ustnie podczas otwarcia.

4) O wyborze oferty oferenci zostaną powiadomieni pisemnie lub mailem, a informacja o złożonych ofertach i wybranej ofercie zostanie zamieszczona na stronie BIP sprzedającego.

 

8. Zasady zawarcia umowy sprzedaży.

1) Nabywca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie do 7 dni od wyboru oferty pod rygorem utraty wadium.

2) Nabywca zobowiązany jest do zapłacenia ceny w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży i wystawienia faktury, pod rygorem utraty wadium.

3) Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu należności przez kupującego.

4) Wszelkie ewentualne koszty transakcji pokrywa kupujący.

5) Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

9. Informacje uzupełniające.

1) Sprzedający zastrzega sobie  możliwości unieważnienia przetargu w każdym momencie.

2) Przystąpienie do przetargu oznacza, że oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego ogłoszenia. 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 września 2017 16:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1772
01 września 2017 16:34 (Tomasz Misiura) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 września 2017 16:33 (Tomasz Misiura) - Opublikowanie dokumentu.
01 września 2017 16:32 (Tomasz Misiura) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)